Huiselijk Geweld

Wil jij huiselijk geweld leren aanpakken in de omgang met cliënten, patiënten en/of leerlingen? Deze minor biedt je een praktisch kader om mogelijkheden en instrumenten te leren benutten voor de preventie en de bestrijding van agressie en huiselijk geweld. De aanpak van huiselijk geweld vraagt altijd om zowel een intersectorale samenwerking als om beleid. In deze minor leer je hoe je dit kunt aanpakken/opzetten, samenwerkend met studenten van verschillende opleidingen: naast studenten Social Work zijn er studenten uit de werkvelden Educatie, Zorg, Pedagogiek, Recht en Veiligheid.

Deze minor kun je ook in deeltijd volgen. Vraag naar de mogelijkheden bij de minorcontactpersoon.

Ingangseisen

We adviseren studenten om deze minor pas te volgen, wanneer je een jaar stage hebt doorlopen op hbo-niveau en deze stage met een voldoende hebt afgerond (of twee keer een half jaar).

Inhoud

Huiselijk geweld komt veel voor, maar wordt nog te vaak niet op tijd gesignaleerd en effectief aangepakt. De afgelopen jaren heeft de overheid actief beleid gevoerd om hier verbetering in te brengen. Onder andere door invoering van de Wet Meldcode inzake huiselijk geweld en kindermishandeling (2013, de invoering van Veilig Thuis (2015) en de verplichting tot melding (2019).

De minor biedt een praktisch kader om mogelijkheden en instrumenten te benutten voor preventie en bestrijding van huiselijk geweld, zowel in de omgang met cliënten, patiënten en/of leerlingen, als in het vormgeven aan intersectorale samenwerking en beleid. De aanpak van huiselijk geweld vraagt altijd om samenwerking, hoe ingewikkeld dat soms kan zijn. Bij het werken aan minoropdrachten wordt de diversiteit in de herkomst van de studenten die deelnemen aan de minor benut. Het vertrouwd raken met elkaars taal, werkwijzen en inzichten blijkt een belangrijke voorwaarde te zijn voor samenwerking in de praktijk.

In de minor ‘Huiselijk geweld’ werken we met een brede invulling van het begrip ‘geweld’ . Ook psychisch geweld, verwaarlozing, (financiële) uitbuiting en getuige zijn van geweld zijn onderdeel van het thema.

Aan de slag gaan met de aanpak van huiselijk geweld vraagt moed. Dit is een onderwerp dat niemand ongemoeid raakt. Naast aandacht voor theorie en vaardigheden wordt er ook aandacht besteed aan professionele moed en professionele draagkracht. Het werken in de minor is intensief, omdat werken aan de het thema huiselijk geweld een appèl doet op studenten die professionele nabijheid kunnen en durven inzetten.

Leerdoelen

In deze minor leer je wat nodig is om huiselijk geweld tegen te kunnen gaan. Dat houdt in dat je:

  • huiselijk geweld leert signaleren en analyseren;
  • een eigen visie op de problematiek ontwikkelt;
  • veiligheidsmaatregelen leert treffen voor slachtoffers;
  • methodisch leert denken en handelen;
  • beleid leert ontwikkelen en beïnvloeden;
  • binnen en buiten je sector leert samenwerken met de partijen die je nodig hebt.

Cursussen

Periode A: Regulier programma → ASW-MINHG1-21
Je leert over de oorzaken, dynamiek en gevolgen van verschillende vormen van huiselijk geweld. Je ontwikkelt kennis en vaardigheden die je nodig hebt om huiselijk geweld te signaleren en te bestrijden. Er worden Webinars aangeboden, werkveld- en ervaringsdeskundigen uitgenodigd en kennis aangeboden over Recht.

Je werkt individueel aan een casus over huiselijk geweld, waarbij je alle stappen van de meldcode Huiselijk geweld doorloopt en kennis en methodische vaardigheden opdoet die daarbij horen. Je doet dat in nauwe samenwerking met je intervisiegroep. Je krijgt een training aangeboden en in een leerteam sta je gedurende de gehele minor stil bij zowel je persoonlijke als professionele ontwikkeling, waarbij er stil gestaan wordt bij ethiek en moraliseren.

Periode B: Specialisatie → ASW-MINHG2-21
In deze periode ga je je verdiepen middels het volgen van twee keuzevakken:

1. Traumaverwerking en zingeving na huiselijk geweld
Je krijgt theorie over traumatisering en leert slachtoffers begeleiden.

2. Seksuele opvoeding en seksueel geweld
Je leert hoe je seksueel geweld bespreekbaar maakt met collega’s en (getraumatiseerde) cliënten en krijgt kennis over daderschap.

3. Geweld in gezinnen
Je krijgt zicht op het werken met alle gezinsleden en met hun netwerk, wat werkt constructief en wat destructief en wat kun je hoe inzetten. Speciale aandacht is er voor de contextuele benadering van Nagy.

4. Complexe scheidingen
Je leert wat (v)echtscheidingen doen met kinderen en hoe je ouders en het systeem eromheen kunt begeleiden om kinderen ‘uit de knel’ te halen.

5. Praktijkverdieping
Dit keuzevak is alleen te volgen voor deeltijdstudenten. Je krijgt de mogelijkheid om (literatuur)onderzoek te doen in je eigen praktijk.

Daarnaast werk je in deze periode in groepsverband aan en beroepsproduct gericht op beleid beïnvloeding binnen je eigen werksector. Je maakt daardoor kennis met de ‘werking’ van beleid: hoe komt het tot stand, hoe is het te beïnvloeden en wat zijn de effecten?

Toetsing

Periode A wordt afgesloten met een individueel verslag. Je beroepsproduct presenteer je tijdens een eindmanifestatie. Je sluit de minor af met een assessment, waarin je je leerresultaat van de gehele minor inclusief keuzevakken integreert. Daarnaast schrijf je een specialisatieverslag naar aanleiding van de keuzevakken.

Literatuur

Je ontvangt de definitieve literatuurlijst voor de start van de minor.

Rooster

Het rooster is nog niet bekend.

Extra kosten

Geen.

 

Deze minor is door de Green Office HU aangemerkt als een duurzame minor. Dit betekent dat je door het volgen van deze minor kan bijdragen aan één of meerdere van de Sustainable Development Goals van de UN.

 

Switch to English English