Green Chemistry

Hoe kun je producten op een duurzame manier synthetiseren en de kringloop van grondstof tot product sluiten? Als je student Chemie of Chemische Technologie bent en affiniteit hebt met chemisch onderzoek en verduurzaming dan is de minor Green Chemistry wellicht iets voor jou. 

Toelating

Je kunt je inschrijven als je je propedeuse en je vaardigheden uit het tweede jaar gehaald hebt in Chemie of Chemische technologie, met minimaal 50 punten behaald in de hoofdfase. Als je minder punten hebt wordt dit individueel besproken. Bij voorkeur heb je ook een afgeronde derdejaarsstage als je HU-student bent.  

KOM-studenten en HU-studenten van andere studierichtingen bekijken we individueel, waarbij chemische basiskennis in elk geval essentieel is. Neem in deze gevallen altijd contact op met de minor-coördinator (patrick.baesjou@hu.nl). 

Een stage- en/of werkplek is niet nodig voor deze minor. 

De examencommissie van je opleiding stelt van tevoren vast welke HU-minoren geen hbo-niveau en/of een onacceptabele overlap hebben met het verplichte curriculum van je opleiding. Check op de pagina Niet toegestane minoren onder jouw instituut of er minoren zijn die je niet mag volgen. Deze pagina zal vanaf 25 februari geüpdatet zijn voor minoraanbod 2023-2024. 

Inhoud

We bereiden jou als student met een chemische achtergrond voor op een werkveld waarin duurzaam gebruik van grondstoffen, materialen en energie steeds belangrijker wordt. We gaan in op de mogelijkheden om biomassa als groene grondstof te gebruiken voor de synthese van biochemicaliën, biobrandstoffen en biopolymeren. Wat kunnen we allemaal uit biomassa maken en welke chemie komt hierbij kijken? Welke technische en maatschappelijke uitdagingen zijn er? Zijn deze processen en producten ook werkelijk duurzamer dan processen en producten op basis van fossiele aardolie, en hoe kunnen we dat bepalen? We gaan ook kijken naar manieren om synthese-processen te verduurzamen door gebruik te maken van groene energie en/of groene waterstof. 

Naast het verduurzamen van grondstoffen en synthese-processen is het circulair maken van producten een interessante optie. Dit wil zeggen dat het product, eventueel na behandeling, geschikt is voor hergebruik óf weer gebruikt kan worden als grondstof voor nieuwe producten. Als voorbeeld zullen we kijken naar de mogelijkheden voor hergebruik van plastics. 

De minor Green Chemistry bestaat uit een theoretisch deel en een onderzoeksproject. Gastlessen van onderzoekers werkzaam bij universiteiten en bedrijven vormen een belangrijk aspect van het theoretische deel. Deze onderzoekers zullen je deelgenoot maken van de recente ontwikkelingen in dit vakgebied en aan de hand van casussen laten zien hoe duurzaamheid in de praktijk werkt. Naast verdieping in de chemie besteden we veel aandacht aan de bredere context, zoals maatschappelijke impact, economische aspecten en duurzaamheid (life cycle assessment).  

In het onderzoeksproject ga je zelf aan de slag met het verduurzamen van een chemisch proces of product. Dit project voer je uit in co-creatie met een bedrijf of instelling actief op het gebied van duurzaam gebruik van grondstoffen, materialen en/of energie. 

Leerdoelen

Op basis van kennis van en ervaring met groene chemie ben je in staat oplossingen te bedenken voor duurzaamheidsvraagstukken binnen de chemische industrie en deze te onderzoeken. Je bent je hierbij bewust van het belang van de grondstoffen- en energietransitie, circulariteit en de maatschappelijke en multidisciplinaire context en je houdt rekening met aspecten buiten je eigen chemische vakgebied. Je bent alert op ‘green-washing’.

Cursussen

Biobased Chemistry 
In het kader van de grondstoffentransitie zal de chemische industrie de overstap moeten maken naar hernieuwbare grondstoffen. In deze theoriecursus krijg je een overzicht van de mogelijkheden om biomassa te gebruiken als grondstof voor biochemicaliën, biobrandstoffen en biopolymeren. We gaan in op de chemie die hierbij komt kijken, de successen en uitdagingen die er zijn binnen dit vakgebied en de sociale en milieu impact van het gebruik van biomassa. Ook gaan we een inschatting maken van de duurzaamheid van deze biobased producten aan de hand van een life cycle assessment.  

Sustainable Polymers 
In deze theoriecursus krijg je een overzicht van de mogelijkheden om de productie en het (her)gebruik van polymeren te verduurzamen. Onderwerpen die hier aan bod komen zijn de voor- en nadelen van biopolymeren, biodegradeerbaarheid en de mogelijkheden en uitdagingen om (bestaande) polymeren te hergebruiken. We besteden daar naast de chemie ook veel aandacht aan andere aspecten zoals waardecreatie, design, wetgeving en maatschappelijke aspecten. Deze aspecten komen ook aan bod tijdens een korte casusstudie. 

Chemistry & Green Energy 
In het kader van de energietransitie zal ook de chemische industrie de overstap moeten maken naar groene energie. In deze theoriecursus gaan we in op het gebruik van duurzame energie in (elektrokatalytische) processen om groene waterstof, synthetische brandstoffen en andere nuttige chemicaliën te produceren. Ook de inzet van groene waterstof ter vervanging van conventionele reductiemiddelen in de industrie komt aan de orde. 

Onderzoeksproject 
Je gaat zelf aan de slag met het verduurzamen van een chemisch proces of product. Het onderzoeksproject bestaat uit labwerk en literatuuronderzoek en is in opdracht van en in samenwerking met een bedrijf of onderzoeksinstelling. Ook hier verwachten we dat je oog hebt voor de bredere context van je onderzoeksopdracht. 

Toetsing

Het onderzoeksproject toetsen wij door een onderzoeksverslag en het praktische labwerk, en de theoriecursussen toetsen we door een verslag, essay en/of presentatie. 

Literatuur

Diverse wetenschappelijke artikelen, digitaal verstrekt of zelf op te zoeken.

Rooster

De lesdagen zijn nog niet bekend; de minor wordt aangeboden in T1 blok A en B.

Typisch zijn er twee vaste, aansluitende, dagen per week voor het experimentele project, en worden de theorielessen op 2 andere dagen geroosterd. Aanwezigheid op de dagen van het experimentele project is verplicht. De theorielessen zijn, gezien het regelmatig optreden van gastdocenten, semi-verplicht. Een programma op maat is niet mogelijk. 

De les- en toetsroosters worden, met uitzondering van de eerste onderwijsperiode van het studiejaar (start september), altijd vier weken voor de start van iedere onderwijsperiode op Mijn Rooster geplaatst. Het rooster voor de eerste onderwijsperiode van het studiejaar is drie weken voor de start vindbaar op de site. Op Mijn Rooster is altijd het meest actuele rooster zichtbaar. 
 
Op de HU mag voltijdonderwijs geroosterd worden tussen 08.30 en 19.00 uur. 

Extra kosten

Geen.

Deze minor is door de Green Office HU aangemerkt als een duurzame minor. Dit betekent dat je door het volgen van deze minor kan bijdragen aan één of meerdere van de Sustainable Development Goals van de UN.

 

 

Switch to English English