Impact Arena

Maatschappelijke impact door sport, kunst en creativiteit

Wil je maatschappelijke impact maken door interdisciplinair te leren werken met creatieve middelen als sport, spel, drama en muziek? Ben je maatschappelijk betrokken, nieuwsgierig en actief? In deze minor ontwikkel je een sociaal-artistiek product. Je werkt samen met studenten uit verschillende opleidingen en domeinen. De minor sluit goed aan bij studenten van onder meer de opleidingen Social work, Vaktherapie, Pedagogiek, Pabo, HRM, Communicatie en Stedelijke ontwikkeling.

I.t.t. eerdere informatie wordt de minor zo aangeboden dat deze minder geschikt is om door deeltijdstudenten gevolgd te worden. Het onderwijs van deze minor is namelijk verspreid over 2 lesdagen.

Ingangseisen

Een afgeronde propedeuse.

Inhoud

Wil je de kwaliteit van samenleven verbeteren en de sociale cohesie in steden vergroten, door middel van sport en bewegen, kunst, creatieve therapie, spel, buurtwerk en andere creatieve middelen? In deze minor leer je je creatief vermogen in te zetten voor urgente complexe vraagstukken. Vanuit welzijn, zorg, sport, educatie en cultuur leer je hoe je maatschappelijk impact kunt maken. Je maakt kennis met concepten als creativiteit, kunst, sport en bewegen, media, exploreren en experimenteren, innoveren, participatief actie-onderzoek, ontwikkelingsgericht onderzoek, waardecreatie, narratief werken, design thinking en veranderingsprocessen. Belangrijk credo van deze minor is ‘act local, think global’. Je richt je op de Sustainable Development Goals 3 (Good health and well-being), 11 (Sustainable Cities and Communities) en 16 (Peace, Justice and Strong Institutions).

In het werkveld is behoefte aan ‘doendenkers’ die om kunnen gaan met grote uitdagingen en complexe maatschappelijke vraagstukken vanuit creatief en interdisciplinair perspectief kunnen analyseren en aanpakken. Het gaat vaak om nieuwe, nog niet vastomlijnde beroepsprofielen. Het belang van creatieve professionals die met creatieve middelen, kunst en sport kunnen werken wordt steeds meer erkend. Deze minor biedt je een goede basis om door te stromen in bijvoorbeeld de masteropleiding Community Development of de masteropleiding Ecologische Pedagogiek.

Je werkt domeinoverstijgend aan maatschappelijke vraagstukken, zodat je er vanuit verschillende inzichten en perspectieven een bijdrage aan kunt leveren. Je signaleert en/of kiest zelf een maatschappelijk vraagstuk en toont je creatieve, verbindende, onderzoekende en innovatieve vermogen aan door te werken aan een beroepsproduct (het ontwerp). Je zoekt aansluiting bij organisaties, burgerinitiatieven, personen en/of doelgroepen in het werkveld. Met partners uit bijvoorbeeld educatie, welzijn, sport, kunst en cultuur of zorg onderzoek je welke vragen leven in hun werkveld. Je sluit aan op die vragen of doet zelf voorstellen voor praktijkopdrachten. Je levert zo al experimenterend een actieve bijdrage aan het werkveld door praktijkgericht onderzoek te doen en ontwikkelt een innovatief en voor de praktijk inspirerend beroepsproduct.

Er is in de minor ruimte voor co-creatie met de beroepspraktijk, door opdrachten in het werkveld, inspirerende colleges door professionals en samenwerking met professionals. Je krijgt verschillende werkvormen aangeboden. Actieve werkvormen zijn bijvoorbeeld training drama, muziek, spel, beeldend, sport en bewegen. Receptieve werkvormen zijn onder meer inspiratiecollege en werkbezoek museum. Reflectieve werkvormen zijn bijvoorbeeld leerteamoverleg en intervisietraining. Deze vermogens worden op kennis-, houdings- en vaardigheidsniveau in twee portfoliotoetsen integraal en programmatisch getoetst. De leeruitkomsten sturen je leerproces.

Leerdoelen

Je leert op actieve, receptieve en reflectieve manier impact te maken in de samenleving door creatieve middelen in te zetten. Drie invalshoeken staan centraal: creatief werken (aanbieden en aanboren van creatieve processen); waardecreatie; participatief actie-onderzoek en ontwikkelingsgericht onderzoek. Je ontwikkelt je creatief, verbindend, onderzoekend en innovatief vermogen en werkt toe naar een concreet resultaat in de vorm van een beroepsproduct/ontwerp.

Cursussen

De cursussen zijn opgebouwd aan de hand van het double diamond-model van design thinking. De minor bestaat uit twee opeenvolgende perioden. In het eerste blok staan ‘ontdekken en definiëren’ centraal en in het tweede blok ‘ontwikkelen en opleveren’.

In beide perioden worden drie invalshoeken integraal gevolgd: creatief werken, waardecreatie/veranderprocessen en ontwikkelingsgericht onderzoek. Je leert out-of-the-box denken en krijgt trainingen in het werken met verschillende creatieve middelen (zelf ervaren). Je ontwikkelt je creatief, onderzoekend en innovatief vermogen, leert te ontwerpen via design thinking en onderzoek te doen via actieonderzoek en arts based research. Je werkt in kleine leerteams. Bij creatief werken gaat het onder meer om kennis van sport- en spelontwikkeling, functies van kunst in het sociaal-maatschappelijk domein, kunsthistorisch besef en cultuursociologie. Je bezoekt tentoonstellingen en voorstellingen. Bij waardecreatie en veranderprocessen gaat het onder meer over design thinking en hoe je dit kunt inzetten. Ook komen aspecten van de agogiek (veranderkunde), veerkracht en burgerschap aan bod.

Toetsing

Toetsing vindt plaats via een portfolio-toets per periode waarin je je leeruitkomsten aantoont. Je werkt toe naar een sociaal-artistiek product waarmee je impact maakt met betrekking tot een maatschappelijk vraagstuk. In het eerste deel van het portfolio geef je het onderzoek en definiëring van het vraagstuk weer met creatieve middelen. In het tweede deel laat je de ontwikkeling en oplevering van je sociaal-artistiek product zien.

Literatuur

  • Van ’t Veer, J., E. Wouters, M. Veeger & R. van der Lugt (2020). Ontwerpen voor zorg en welzijn. Bussum: Coutinho.
  • Migchelbrink, F. (2019). De Kern van participatief actieonderzoek. Amsterdam: Uitgeverij SWP.
  • Verder diverse aanbevolen literatuur, passend bij de interesse van de student.

Rooster

Dit is nog niet bekend.

Extra kosten

Ongeveer 50 euro.

 

Deze minor is door de Green Office HU aangemerkt als een duurzame minor. Dit betekent dat je door het volgen van deze minor kan bijdragen aan één of meerdere van de Sustainable Development Goals van de UN.

 

Switch to English English