Klimaatcrisis en Veiligheid

Vind je de klimaatverandering een urgent probleem en wil je in je beroepsleven graag werken aan oplossingen op het gebied van klimaatveiligheid? Deze minor geeft je een brede kijk op de ontwikkelingen rond de klimaatcrisis waar we in deze 21e eeuw mee te maken hebben, en hoe we dat kunnen oplossen. 

Klimaatverandering is actueel en zal dit de komende decennia blijven. In de twintigste eeuw ging het nog voornamelijk over vervuiling en milieuproblemen. Maar nu is klimaatverandering merkbaar en staan we als mensheid voor een enorme uitdaging. Terugdraaien van de opwarming van de aarde kan niet meer, hoogstens vertragen. Naast een energietransitie en andere klimaatadaptaties vraagt dit ook om aanpassingen in productie, consumptie, beleid, wetgeving en gedrag. Dit betekent inspelen op nieuwe technologische mogelijkheden, economische ontwikkelingen en politieke verhoudingen. Maar het betekent ook onzekere ecologische en culturele veranderingen. Klimaatveiligheid is integrale veiligheid. Steeds meer taken van hulpverleners, veiligheidskundig onderzoek en adviezen van veiligheidskundigen staan in het teken van crisisbeheersing en een veilige leef- en werkomgeving, waarin we rekening houden met gezondheid én duurzaamheid. 

Deze minor biedt een brede kijk op de ontwikkeling van veiligheid en veiligheidsvraagstukken in relatie tot klimaatverandering. Het gaat niet alleen over risico’s voor de kwaliteit van (samen)leven door mogelijke overstromingen, natuurbranden, noodweer of andere natuurrampen, en onvoorziene gevolgen voor materiële en sociale structuren op de langere termijn. Maar ook om transdisciplinaire kennis, analyse en interpretatie, discussie en evaluatie ten aanzien van klimaatcrisismanagement. 

Toelatingseisen 

Er zijn geen formele toelatingseisen. De minor is geschikt voor studenten Integrale Veiligheid (IVK) (voltijd en deeltijd) als onderdeel van hun profilering en loopbaanperspectief als klimaatveiligheidsregisseur. De minor is ook geschikt voor studenten die zich via een andere studie richten op een functie als klimaat(veiligheids)adviseur. Er wordt van je verwacht oog te hebben voor actuele informatie, ontwikkelingen en toekomstbeelden op het gebied van klimaatcrisis en veiligheid, daar kennis over te verzamelen en deze te verwerken tot beleidsagendapunten en mogelijke oplossingen in de vorm van analyse, ontwerp en advies. 

De examencommissie van je opleiding stelt van tevoren vast welke HU-minoren geen hbo-niveau en/of een onacceptabele overlap hebben met het verplichte curriculum van je opleiding. Check op de pagina Niet toegestane minoren onder jouw instituut of er minoren zijn die je niet mag volgen. Deze pagina zal vanaf 25 februari geüpdatet zijn voor minoraanbod 2023-2024. 

Inhoud

De minor bestaat uit zes samenhangende cursussen.

(Periode C: conceptueel. Periode D: toepassing)

Periode Cursus Aantal EC
C 1.      Klimaat en Gedrag

2.      Klimaat en Economie

3.      Klimaat en Technologie

5

5

5

D 4.      Klimaat en Politiek

5.      Klimaat en Veiligheid

6.      Integraal Plan Klimaatcrisis en Veiligheid

5

5

5

Met de kennis en vaardigheden die je opdoet in deze minor kun je gaan werken als adviseur, kennismakelaar of onderzoeker op het gebied van klimaat en veiligheid. Adviseurs dragen kennis en agenda’s aan en wijzen op samenhang. Kennismakelaars brengen partijen samen en organiseren samenwerking. Onderzoekers houden zich bezig met trends, scenario’s, verkenningen, integrale aanpakken en systematiek. Ook kun je denken aan coördinerende, adviserende en projectmatige functies bij overheden en bedrijven. Tijdens het congres ‘Voorbereiden op extreem weer: klimaatadaptatie en early warning’ (georganiseerd door Instituut Fysieke Veiligheid en KNMI op 4 november 2021) noemde men herhaaldelijk de functie ‘adviseur klimaatadaptatie’, in te zetten bij overheden en bedrijven. Overheden zijn bijvoorbeeld veiligheidsregio’s, gemeenten, provincies, waterschappen en departementen. Bij bedrijven gaat het om sectoren als energie, mobiliteit, infrastructuur, water en gezondheid. 

Leerdoelen

 • Je ontwikkelt kennis van maatschappelijke ontwikkelingen en specifiek van technologische, politiek-economische, ecologische en sociaal-culturele ontwikkelingen op het gebied van klimaatverandering en veiligheid in Nederland en de rest van de wereld.
 • Je werkt aan probleem-oplossingskoppelingen die spelen rond actuele en toekomstige processen op het gebied van klimaatverandering en veiligheid.
 • Door projectmatig werken en analyse krijg je inzicht in de klimaatcrisis. Je ontwikkelt een veiligheidskundige visie naar aanleiding van de kennis die je in de cursussen hebt verworven. Je evalueert verschillende verkenningen en op basis daarvan schrijf je mee aan een integraal veiligheidsplan.

Cursussen

Cursus 1: Klimaat en Gedrag
Welke kennis is er op dit moment over (antropogene) klimaatverandering? Welke rollen spelen menselijk gedrag en gedragsbeïnvloeding daarbij?

Cursus 2: Klimaat en Economie
Wat is de invloed van producten, organisaties en systemen op de CO2-toename in de wereld, tot welke risico’s leidt dit en hoe kan dit worden aangepast of veranderd?

Cursus 3: Klimaat en Technologie
Je verkent de mogelijkheden om ons uit de klimaatcrisis te innoveren, met aandacht voor maatschappelijke randvoorwaarden (technology assessment).

Cursus 4: Klimaat en Politiek
Over de rol van verschillende opvattingen en oordeelsvorming in het klimaatdebat. Hoe komen we tot een democratische en rechtvaardige vorm van klimaatpolitiek?

Cursus 5: Klimaat en Veiligheid
Hoe kijk je vanuit het perspectief van de klimaatveiligheidsregisseur en -adviseur naar klimaat en veiligheid? Je levert klimaatveiligheidscenario’s, klimaatrisicoanalyses en klimaatadaptatie-advies.

Cursus 6: Integraal Plan Klimaatcrisis en Veiligheid
Je benut alle opgedane kennis en zet die in samenwerkingsverband om naar een integraal plan om de klimaatveiligheid in een bepaald gebied (in Nederland) te verbeteren.

Toetsing

 1. Klimaat en Gedrag: individueel; portfolio van weekopdrachten en essay.
 2. Klimaat en Economie: individueel; toets.
 3. Klimaat en Technologie: individueel; ontwerp van duurzaam concept op basis van analyse.
 4. Klimaat en Politiek: individueel; verslag.
 5. Klimaat en Veiligheid: individueel; advies.
 6. Integraal Plan Klimaatcrisis en Veiligheid: individueel; groepsopdracht (4 studenten per groep); Integraal Plan Klimaatcrisis en Veiligheid.

Literatuur

 • Jelmer Mommers (2019). Hoe gaan we dit uitleggen. Onze toekomst op een steeds warmere aarde. De Correspondent.
 • Reint Jan Renes (2021). De klimaatspagaat. Over de psychologische uitdagingen van duurzaam gedrag. Lectorale rede. Hogeschool van Amsterdam.
 • Bart Verheggen (2020). Wat iedereen zou moeten weten over klimaatverandering. Amsterdam: Prometheus.

Rooster

De lesdag is op woensdag.

De les- en toetsroosters worden, met uitzondering van de eerste onderwijsperiode van het studiejaar (start september), altijd vier weken voor de start van iedere onderwijsperiode op Mijn Rooster geplaatst. Het rooster voor de eerste onderwijsperiode van het studiejaar is drie weken voor de start vindbaar op de site. Op Mijn Rooster is altijd het meest actuele rooster zichtbaar. 
 
Op de HU mag voltijdonderwijs geroosterd worden tussen 08.30 en 19.00 uur. 

Extra kosten

Geen.

Deze minor is door de Green Office HU aangemerkt als een duurzame minor. Dit betekent dat je door het volgen van deze minor kan bijdragen aan één of meerdere van de Sustainable Development Goals van de UN.

 

 

Switch to English English