Mensenrechten voor de Praktijk

 

Mensenrechten zijn er voor iedereen en gelden altijd en overal. Dat klinkt eenvoudig, maar is in de praktijk is het toch ingewikkeld. Mag je gezichtsherkenning inzetten om een buurt veiliger te maken? Wie mogen wél weten van jouw schulden en wie niet? Kan vaccinatie worden verplicht? Kwesties op het gebied van mensenrechten zijn actueel en je komt ze ook steeds vaker tegen in het dagelijks werk, denk aan het recht op privacy of het verbod op discriminatie. Ook voor jou als beginnend professional is het belangrijk te weten wanneer mensenrechten een rol spelen en hoe hierop te anticiperen.

In de minor Mensenrechten voor de Praktijk staat centraal wat mensenrechten zijn en wat ze betekenen voor de beroepspraktijk.

Toelating

Er zijn geen formele toelatingseisen. Je hebt geen juridische voorkennis nodig. We verwachten wel dat je affiniteit hebt met het onderwerp mensenrechten. Deze minor leidt niet op tot jurist, maar is gericht op de ontwikkeling van een professional die kennis heeft van het recht en het thema mensenrechten. Als je je wil verdiepen in Europese en Internationaalrechtelijke wetten, richtlijnen en jurisprudentie, dan sluit de minor EU Law and Human Rights beter aan.

De examencommissie van je opleiding stelt van tevoren vast welke HU-minoren geen hbo-niveau en/of een onacceptabele overlap hebben met het verplichte curriculum van je opleiding. Check op de pagina Niet toegestane minoren onder jouw instituut of er minoren zijn die je niet mag volgen. Deze pagina zal vanaf 25 februari geüpdatet zijn voor het minoraanbod 2023-2024.

Inhoud

De bescherming van mensenrechten brengt rechten en plichten met zich mee voor overheid, bedrijfsleven en burgers. Van hbo-professionals wordt verwacht dat zij kritische mensen zijn, die professionele competenties hebben, maar ook in staat zijn te signaleren wanneer mensenrechten onder druk staan en die daarbij hun eigen rol en positie herkennen. Je leert in deze minor over de betekenis van mensenrechten. Met de aangereikte basiskennis over mensenrechten, de Grondwet en internationale verdragen analyseer je lastige praktijksituaties. Je leert argumenteren en ontwikkelt instrumenten om binnen jouw beroep tot duurzame oplossingen te komen in situaties waarin mensenrechten een rol spelen.

Je kunt met deze kennis het verschil maken voor patiënten, leerlingen of cliënten en van grote waarde zijn binnen je organisatie. Na deze minor ben je in staat signalen op het gebied van mensenrechten te herkennen en daar iets mee te doen, zoals een werkwijze, training of code opstellen over hoe om te gaan met mensenrechtenthema’s. Op die manier kun je een voortrekkersrol innemen in je toekomstige werkveld. Of dat nu zorg is, journalistiek of ICT.

Leerdoelen

  • Je hebt kennis van mensenrechten op nationaal en internationaal niveau.
  • Je herkent mensenrechtenkwesties in de samenleving en de beroepspraktijk.
  • Je bent in staat om in kaart te brengen wie op welke wijze betrokken is bij een mensenrechtenkwestie binnen je beroepenveld.
  • Je bent in staat dilemma’s te herkennen en analyseren.
  • Je hebt kennis van diverse argumentatietechnieken en kunt deze toepassen.
  • Je weet hoe je verandering in gang kunt zetten in een organisatie.
  • Je kunt de verworven kennis en vaardigheden integraal toepassen in een praktijkopdracht.

Cursussen

Basisvak Mensenrechten
Je verwerft basiskennis over mensenrechten, de achtergrond en de belangrijkste verdragen. Het gaat hierbij om juridische kennis, maar ook om historische en rechtssociologische. Je sluit deze cursus af met een kennistoets.

Dilemma’s in het kader van Mensenrechten in de Praktijk 
Je leert over de dilemma’s die professionals in hun beroepspraktijk kunnen tegenkomen. Denk aan rechtsfilosofische discussies over de toegang tot zorg en over veiligheid en privacy. Je schrijft een betoog voorafgaand aan een debatpresentatie over een mensenrechtelijk thema.

Toolbox om verandering teweeg te brengen
Hoe breng je mensenrechten onder de aandacht in een organisatie? Op welke manier komt een cultuurverandering tot stand? Je ontwikkelt een toolbox waarmee je mensenrechten kunt integreren in je huidige of toekomstige werk. Hierbij maak je gebruik van materiaal op het gebied van mensenrechtenactivisme.

Mensenrechten in mondiaal perspectief
Mensenrechtenkwesties op internationaal niveau diep je in deze module verder uit. Je krijgt hierbij colleges van diverse gastsprekers en je rondt het vak af met een kennistoets.

Praktijkopdracht
In een praktijkopdracht van 10 EC werk je in een leerteam onder begeleiding van een deskundige op jouw interessegebied. Je leert een thema grondig te analyseren en te vertalen naar de praktijk. Je maakt bijvoorbeeld een filmpje over hoe medewerkers met een handicap volgens mensenrechtenverdragen een goede werkplek zouden moeten hebben. Aan het einde van het blok presenteer je het product dat je hebt gemaakt aan het werkveld.

Toetsing

We testen je kennis op allerlei manieren, waaronder een theorietentamen, een betoog, een presentatie en een portfolio. In de praktijkopdracht verbind je jouw theoretische en praktische kennis aan echte probleemsituaties. Het Lectoraat Toegang tot Recht is hierbij betrokken.

Literatuur

De meeste literatuur is digitaal beschikbaar, op een enkel handboek over mensenrechten na. De exacte literatuur wordt later bekend gemaakt. Je kunt wel alvast luisteren naar deze podcastserie over mensenrechten en de rechtsstaat in Nederland.

Rooster

Er is in ieder geval les op vrijdag. Mogelijk heb je in Blok A ook les op dinsdag.

De les- en toetsroosters worden, met uitzondering van de eerste onderwijsperiode van het studiejaar (start september), altijd vier weken voor de start van iedere onderwijsperiode op Mijn Rooster geplaatst. Het rooster voor de eerste onderwijsperiode van het studiejaar is drie weken voor de start vindbaar op de site. Op Mijn Rooster is altijd het meest actuele rooster zichtbaar.

Op de HU mag voltijdonderwijs geroosterd worden tussen 08.30 en 19.00 uur.

Extra kosten

Geen.

Deze minor is door de Green Office HU aangemerkt als een duurzame minor. Dit betekent dat je door het volgen van deze minor kan bijdragen aan één of meerdere van de Sustainable Development Goals van de UN.

 

 

Switch to English English