Werken in Gedwongen Kader

De minor Werken in Gedwongen Kader bereidt je voor op het werken met volwassenen, jongeren en kinderen die in aanraking zijn gekomen met justitie en daarom gedwongen hulpverlening moeten accepteren. Werken met mensen die gedwongen worden om mee te werken aan hulpverlening vraagt om een andere aanpak dan het werken met mensen die vrijwillig meewerken. Met dit thema gaan we in deze minor aan de slag.

Ingangseisen

Een propedeuse en 60 EC in de hoofdfase biedt in combinatie met een motivatiebrief toegang tot de minor.

De minor is toegankelijk voor studenten Social Work, MWD, SPH, CT, Pedagogiek en SJD. Daarnaast is de minor ook interessant voor o.a. studenten CMV, Rechten, Veiligheidskunde, Toegepaste Psychologie en Verpleegkunde.

Een afgeronde stage in deze of een aanverwante sector is sterk aanbevolen.

Voor deeltijdstudenten kijken we in overleg naar de mogelijkheden voor deelname.

Inhoud

De minor bereidt je voor op het werken met volwassenen, jongeren en kinderen die in aanraking zijn gekomen met (jeugd-)reclassering of jeugdbescherming of die worden opgenomen in justitiële (jeugd)inrichtingen, TBS-klinieken of forensische afdelingen binnen de psychiatrie.

Omdat de hulpverlening start vanuit een door de omgeving gesignaleerd probleem is de hulp die wordt geboden niet vrijblijvend. Deze vindt plaats binnen een juridisch kader en cliënten moeten deze dan ook aanvaarden en met het gesignaleerde probleem aan de slag vanwege een sanctie of de dreiging daarvan. De cliënt moet dus veelal iets, bijvoorbeeld stoppen met criminaliteit. Daar gaat het echter niet altijd om, bijvoorbeeld in situaties van verwaarlozing thuis of op straat vanwege alcohol en verslaving, psychiatrische stoornissen, problemen in de opvoeding en de gevolgen van huiselijk geweld voor kinderen. Met dergelijke vraagstukken houden professionals die in het gedwongen kader werkzaam zijn zich bezig.

Binnen het gedwongen kader is het de taak van de professional cliënten zodanig te beïnvloeden dat de kans op herhaling kleiner wordt en het perspectief op re-integratie groter. Werken in gedwongen kader vergt dan ook een speciale aanpak en verschilt van het werken in een vrijwillig kader. De positie van de professional brengt met zich mee dat hij let op veiligheid en aandacht heeft voor behandeling en re-integratie in de maatschappij. Hiervoor is binnen het gedwongen kader specifiek nodig dat professionals continu balanceren tussen positioneren, het op juiste wijze hanteren van machts-, gezags- en onmachtssituaties, controleren en beveiligen enerzijds en engageren en begeleiden anderzijds.

Leerdoelen

In deze minor werk je aan de competenties waarover een forensisch sociale professional moet beschikken. De forensisch sociale professional:

 • is vasthoudend in het nastreven van een effectieve samenwerking met een cliënt die gedwongen is een maatregel of vorm van behandeling of begeleiding te accepteren;
 • is in staat risicovol gedrag te beheersen en gedragsverandering te ondersteunen;
 • is in samenwerking met (netwerk-) partners sturend en richtinggevend wanneer het juridisch kader daartoe aanleiding geeft;
 • legt verantwoording af aan de cliënt, de samenleving en de rechtstaat;
 • komt binnen het gedwongen kader zo veel mogelijk tegemoet aan de zelfbeschikking van een cliënt;
 • blijft mentaal stabiel handelen, vooral tijdens spanningsvolle situaties;
 • handelt op basis van gedeelde normen, ethische standaarden en gezamenlijke professionele verantwoordelijkheid.

Cursussen

Met deze thema’s gaan we in de minor binnen vijf vakken aan de slag, waarvan vier verplichte vakken en één keuzevak, namelijk:

Theorie volwassenen (incl. Recht volwassenen)
Je leert hoe het forensisch werkveld eruit ziet, wat de doelgroep kenmerkt en wat qua methodiek van belang is in het begeleiden van mensen die in aanraking komen met justitie. Ook gaan we in op het volwassenenrecht.

Theorie jeugd (incl. Recht jeugd)
Je leert wat er nodig is in de begeleiding van ouders en kinderen die in aanraking komen met justitie. Ook komt het jeugdrecht aan bod.

Gespreksvoering volwassenen en jeugd
Je krijgt inzicht in de verschillende gesprekstechnieken die van belang zijn binnen gedwongen hulpverlening en gaat hiermee actief aan de slag. Zo leer je hoe je de dialoog met cliënten kunt aangaan, welke houding daarbij van belang is en hoe je kunt omgaan met bijvoorbeeld weerstand bij je cliënt.

Forensische psychopathologie
Je verwerft inzicht in de psychopathologie vanuit forensisch perspectief, waarbij centraal staat op welke wijze psychische stoornissen delinquent gedrag kunnen veroorzaken.


Keuzevak

Seksualiteit

In deze cursus leer je situaties waarin sprake is van seksueel geweld herkennen en oog hebben voor o.a. loverboy- of prostitutieprobematiek. Ook leer je het onderwerp seksualiteit bespreekbaar te maken.

Criminologie

Dit vak biedt een theoretische verdieping in de achtergronden van criminaliteit en de op- en afbouw van crimineel gedrag.

Conflicthantering

In deze cursus oefen je met het omgaan met weerstand en conflicten.

Toetsing

De minor kent diverse toetsvormen. Zo zijn er open vragen tentamens, maar ook groepsverslagen en een acteurstoets.

Literatuur

Theorie volwassenen en jeugd

Verplicht

 • Menger, A., Krechtig, L., & Bosker, J. (2016). Werken in gedwongen kader, methodiek voor het forensisch sociaal werk (3e herziene druk). Amsterdam: SWP. ISBN: 9789088506581.

Verder zal gebruik worden gemaakt van de SAVE-methode, te downloaden via http://www.samen-veilig.nl/professionals/benaderingswijze-save/.

Recht in gedwongen kader

Verplicht

Simons, P. (2020). Basisboek recht in de zorg- en welzijnssector 2020-2021. Den Haag: Boom Juridisch.

N.B.: Wordt begin augustus verwacht. Oudere edities zijn niet bruikbaar vanwege wijzigingen in de wetgeving.

Gespreksvoering Deel A: Context Volwassenen & Deel B: Context Jeugd

Verplicht

 • Delfos, M. F. (2017) Luister je wel naar mij? Deel 1: Gespreksvoering met kinderen tussen vier en twaalf jaar (18e druk). Amsterdam: SWP. ISBN: 9789088505102.
 • Delfos, M. F. (2017). Ik heb ook wat te vertellen! Deel 2: Communiceren met pubers en adolescenten (10e druk). Amsterdam: SWP. ISBN: 9789088507069.
 • Menger, A., Krechtig, L., & Bosker, J. (2016). Werken in gedwongen kader, methodiek voor het forensisch sociaal werk (3e herziene druk). Amsterdam: SWP. ISBN: 9789088506581.
 • Miller, W. R., & Rollnick, S. (2014). Motiverende gespreksvoering: Een methode om mensen voor te bereiden op verandering (3e editie). Gorinchem: Ekklesia. ISBN: 9789075569704.

Aanbevolen

 • Groot, K. (2002). Waar halen ze het lef vandaan? Omgaan met agressief gedrag. Zaltbommel: Thema. ISBN: 9789058711922.

Forensische psychopathologie

Verplicht

 • Blansjaar, B. A., Beukers, M. M., & Van Kordelaar, W. F. (2008). Stoornis en delict. Handboek psychiatrische en psychologische rapportage in strafzaken. Utrecht: De Tijdstroom. ISBN: 9789058981424.
 • Goethals, K., Meynen, G., & Popma, A. (2019). Leerboek forensische psychiatrie. Utrecht: De Tijdstroom. ISBN: 9789024430086.

Aanbevolen

 • Vandereycken, W., Hoogduin, C. A., & Emmelkamp, P. (2008). Handboek Psychopathologie: Deel 1 Basisbegrippen (4e druk). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. ISBN: 9789031353095.

Keuzevakken

Let op, schaf de boeken aan van het keuzevak waarvoor je kiest!

Criminologie

 • Van Dijk, J., Huisman, W., & Nieuwbeerta, P. (2018). Actuele Criminologie (10e editie). Den Haag: SDU. ISBN: 9789012402279.
 • Noije, van L. & K. Wittebrood (2008). Sociale veiligheid ontsleuteld. Den Haag: SCP. Dit rapport is gratis te downloaden via de site van het SCP: http://www.scp.nl.

Seksualiteit

Verplicht

 • Bicanic, I. & Korver, R. (2020). Dicht bij huis. Amsterdam: De Arbeiderspers. ISBN 9789029541725

Aanbevolen

 • Höing, M., Janssen, J., Boer, A., & Liebregths, M. (2017). Bespreekbaar maken van seksualiteit en intimiteit. Bussum: Coutinho. ISBN: 9789046905838
 • Heemelaar, M. (2013). Seksualiteit, intimiteit en hulpverlening (4e druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. ISBN: 9789036803045.

Conflicthantering

Aanbevolen

 • Groot, K. (2002). Waar halen ze het lef vandaan? Omgaan met agressief gedrag. Zaltbommel: Thema. ISBN: 9789058711922.

Rooster

Maandag en dinsdag.

Extra kosten

Geen.

 

Deze minor is door de Green Office HU aangemerkt als een duurzame minor. Dit betekent dat je door het volgen van deze minor kan bijdragen aan één of meerdere van de Sustainable Development Goals van de UN.

 

Switch to English English