Artikel in Tijdschrift voor Lerarenopleiders: Anders kijken naar onderwijs en docenten – wat kunnen we leren van het mbo?

In het Tijdschrift voor Lerarenopleiders is een artikel verschenen van Monique Ridder en vanuit lectoraat Beroepsonderwijs Ilya Zitter en Elly de Bruijn. Het is een beschouwend artikel met als titel: Anders kijken naar onderwijs en docenten: wat kunnen we leren van het mbo?

In dit artikel vragen we ons af of het lerarentekort in combinatie met de behoeften van jongeren, samenleving en beroepspraktijk vraagt om een andere organisatie van onderwijs en een breder concept van ‘de docent’ dan nu het geval is. De noodzaak tot ander onderwijs en andere onderwijsprofessionals is wellicht het meest voelbaar in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) vanwege het doel van dat onderwijs: opleiden voor participatie op de arbeidsmarkt (beroepskwalificatie) naast het opleiden voor participatie in de samenleving (burgerschap) en voor doorstroom en leven lang ontwikkelen.

Lees hier het volledige artikel.