Keuzecursussen en Pre-masters

Keuzecursussen IGT&D

Met veel genoegen presenteren we jullie de keuzecursus en de minor van UVA die we in periode 1 en 2 van 2023-2024 zullen aanbieden en die door zowel de Tolkstudenten als de Leraar NGT-studenten gevolgd kunnen worden:

1. De Gespecialiseerde Professional (30 EC, OGTDP-KCSPEC-18 – Keuzecursus IGT&D Gespecialiseerd)
2. Gebarenwetenschap UVA

De Gespecialiseerde Professional

Wat is de inhoud van deze keuzecursus?
Deze Keuzecursus Gespecialiseerde Professional bestaat uit een aantal inleidende en overkoepelende themaweken, te weten: eigen identiteit in relatie tot het omgaan met dove mensen met extra uitdagingen, ontwikkelingspsychologie, ethiek, Zorg en Speciaal Onderwijs in Nederland en minimal language skills m.b.t. de doelgroepen.
Binnen de hoofdthemaweken komen de volgende doelgroepen aan bod: dove mensen met ASS, plotsdove mensen, dove mensen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS), dove mensen met een motorische beperking, dove mensen met een verstandelijke beperking, doofblinde mensen (met congenitale doofblindheid of met verworven doofblindheid), dove mensen met een migratieachtergrond en dove mensen met psychische problemen (GGZ).

Welke kennis en vaardigheden doe je op?
De gespecialiseerde professional heeft oog voor de behoeften van slechthorende of dove mensen (van alle leeftijden) die door extra bagage buiten het gewone kader vallen, met name als het gaat om de behoefte aan specifieke communicatie en omgang, en ethiek.

Bereikte doelen na het volgen van deze keuzecursus:

  • De student kan kennis omtrent de doelgroepen reproduceren, begrijpen, toepassen en overdragen. Het gaat hierbij om kennis van alle doelgroepen op het gebied van terminologie, ontwikkeling, oorzaken, gevolgen, specifieke communicatie(hulp)middelen en communicatiemethoden, onderzoeken, diagnose en sociale kaart.
  • De student beschikt over ethische handvatten om mensen uit genoemde doelgroepen gelijkwaardig tegemoet te treden
  • De student beschikt over de basisvaardigheden om op de juiste wijze met mensen uit genoemde doelgroepen te communiceren.
  • De student kan op bovenstaande doelen reflecteren.

De keuzecursus vormt een samenhangend geheel: alle inleidende en overkoepelende thema’s komen weer terug bij de behandeling van de verschillende doelgroepen en thema’s. Het is dan ook de bedoeling dat je de volledige keuzecursus van 30 EC volgt.
De Keuzecursus wordt afgesloten met een door de studenten georganiseerd symposium. De toets bestaat uit een assessment (criteriumgericht interview).

Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 22 maart 2024

Minor Gebarenwetenschap UVA

De Universiteit van Amsterdam, opleiding Sign Language Linguistics, biedt een (doorstroom) minor aan voor studenten die geïnteresseerd zijn in de taalkundige aspecten van Nederlandse Gebarentaal en andere gebarentalen. De minor is een combinatie van vakken uit de BA Linguistics (L) en gebarentaal-specifieke vakken (SL). Alle vakken die deel uitmaken van de minor worden in het Engels gegeven.
Afronding van deze minor vormt ook een prima uitgangspunt voor het studeren aan de eenjarige masteropleiding Deaf Studies & Communication Needs van IGT&D.

Verder kan de minor met een éénjarig schakelprogramma (30 EC) worden gecombineerd. De combinatie van de minor en het schakelprogramma geeft toegang tot de masteropleiding General Linguistics aan de UvA.

Studieprogramma 2023-2024

Semester 1

Week 1-8
Basisvak L First Language Acquisition (6 EC)
Basisvak SL Psycholinguistics of Sign Languages (6 EC)
Week 9-16
Basisvak L Psycholinguistics (6 EC)
Basisvak SL Phonology & Morphology of Sign Languages (6 EC)
Week 17-20
Basisvak SL Transcription of Sign Languages (6 EC)

Totaal: 30 EC’s

Ingangseisen

Om de minor GTW aan de UvA te mogen volgen moet een student van de HU-opleidingen Tolk NGT of Leraar NGT minimaal 50 EC hebben behaald van het tweede studiejaar, inclusief het vak Taalkunde 2.

Recht op deelname aan deze minor houdt automatisch vrijstelling in van de ingangseisen die als regel gelden voor de vakken waaruit de minor is
samengesteld. HU-studenten krijgen op grond van hun vooropleiding ontheffing van de ingangseisen. Neem voor het regelen van de ontheffing op tijd contact op met Roland Pfau.

Meer informatie

Inhoudelijke informatie over deze modules is te vinden in de studiegids van Sign Language Linguistics van de UvA. Voor verdere informatie, ook wat betreft het schakelprogramma, kunt u contact opnemen met Dr. Roland Pfau r.pfau@uva.nl. De examencommissie Taalwetenschap neemt uiteindelijk het besluit over toelating tot deze minor. Om je aan te melden voor de minor GTW aan de UvA neem je contact op met de centrale student service desk.