Keuzecursussen en Pre-masters

Keuzecursussen IGT&D

Met veel genoegen presenteren we jullie de keuzecursus en de minor van UVA die we in periode 1 en 2 van 2020-2021 zullen aanbieden en die door zowel de Tolkstudenten als de Leraar NGT-studenten gevolgd kunnen worden:

1. De Gespecialiseerde Professional (30 EC, OGTDP-KCSPEC-18 – Keuzecursus IGT&D Gespecialiseerd)
2. Gebarenwetenschap UVA

De Gespecialiseerde Professional

Wat is de inhoud van deze keuzecursus?
Deze keuzecursus vormt een verdiepingsslag als het gaat om verschillende doelgroepen: dove mensen met ASS, plotsdove mensen, dove mensen met een motorische beperking, dove mensen met een verstandelijke beperking, doofblinde mensen (met congenitale doofblindheid), doofblinde mensen (met verworven doofblindheid), dove mensen met minimale taalvaardigheden, dove mensen met een niet-westerse achtergrond en dove mensen met psychische problemen (GGZ). De inhoud van de keuzecursus bestaat uit een aantal inleidende en overkoepelende thema’s: eigen identiteit in relatie tot het omgaan met dove mensen met extra uitdagingen, ontwikkelingspsychologie, ethiek, minimal language skills, taal en communicatie en de actuele stand van zaken van zorg en speciaal onderwijs m.b.t. de diverse doelgroepen.
Voorlichting profileringsruimte (powerpoint)

Welke kennis en vaardigheden doe je op?
De gespecialiseerde professional heeft oog voor de behoeften van slechthorende of dove mensen (van alle leeftijden) die door extra bagage buiten het gewone kader vallen, met name als het gaat om de behoefte aan specifieke communicatie en omgang, en ethiek. Zij kan de ontwikkeling van de mensen uit deze doelgroep relateren aan de kennis uit de ontwikkelingspsychologie. Tevens heeft zij inzicht in de actuele organisatie van Speciaal Onderwijs en zorg in Nederland waar de mensen uit deze doelgroep een beroep op moeten doen. Zij heeft inzicht in de eigen positie t.o.v. de mensen uit de genoemde doelgroepen, maar ook hoe deze doelgroepen zich verhouden tot de totale dovengemeenschap. Zij kan een gepaste houding t.o.v. hulpverleners, zoals begeleiders en dove (relay) tolken, laten zien.

Na het volgen van deze keuzecursus:

  • Kan de student kennis omtrent de doelgroepen reproduceren, begrijpen, toepassen en overdragen. Het gaat om kennis van alle doelgroepen op het gebied van oorzaken, gevolgen, uitingsvormen, specifieke communicatiemiddelen en -methoden, onderzoeken, diagnose en sociale kaart. Verder gaat het om kennis over de ontwikkeling van het brein op diverse leeftijden en kenmerken van de diverse levensfases;
  • Kan de student mensen uit genoemde doelgroepen gelijkwaardig tegemoet treden met respect voor hun zelfbeschikking;
  • Heeft de student een beroepshouding waarin kenbaar wordt dat zij de grenzen van haar professie kan hanteren;
  • Beschikt de student over de basisvaardigheden en ethische handvatten om op de juiste wijze met mensen uit genoemde doelgroep te communiceren en om te gaan.
  • Kan de student op bovengenoemde competenties reflecteren.

De keuzecursus vormt een samenhangend geheel: alle inleidende en overkoepelende thema’s komen weer terug bij de behandeling van de verschillende doelgroepen en thema’s. Het is dan ook de bedoeling dat je de volledige keuzecursus van 30 EC volgt.

Minor Gebarenwetenschap UVA

De Universiteit van Amsterdam, opleiding Sign Language Linguistics, biedt een minor aan aan studenten die geïnteresseerd zijn in de taalkundige aspecten van Nederlandse Gebarentaal en andere gebarentalen. De minor is een combinatie van vakken uit de BA Linguistics (L) en gebarentaal-specifieke vakken (SL). Alle vakken die deel uitmaken van de minor worden in het Engels gegeven.
Afronding van deze minor vormt ook een prima uitgangspunt voor het studeren aan de eenjarige masteropleiding Deaf Studies & Communication Needs van IGT&D.

Verder kan de minor met een éénjarig schakelprogramma (30 EC) worden gecombineerd. De combinatie van de minor en het schakelprogramma geeft toegang tot de masteropleiding General Linguistics aan de UvA.

Studieprogramma 2020-2021

Semester 1

Week 1-8
Basisvak L First Language Acquisition (6 EC)
Basisvak SL Psycholinguistics of Sign Languages (6 EC)
Week 9-16
Basisvak L Psycholinguistics (6 EC)
Basisvak SL Phonology & Morphology of Sign Languages (6 EC)
Week 17-20
Basisvak SL Transcription of Sign Languages (6 EC)

Totaal: 30 EC’s

Ingangseisen

Om de minor GTW aan de UvA te mogen volgen moet een student van de HU-opleidingen Tolk NGT of Leraar NGT minimaal 50 EC hebben behaald van het tweede studiejaar, inclusief het vak Taalkunde 2.

Recht op deelname aan deze minor houdt automatisch vrijstelling in van de ingangseisen die als regel gelden voor de vakken waaruit de minor is
samengesteld. HU-studenten krijgen op grond van hun vooropleiding ontheffing van de ingangseisen. Neem voor het regelen van de ontheffing op tijd contact op met Roland Pfau.

Meer informatie

Inhoudelijke informatie over deze modules is te vinden in de studiegids van Sign Language Linguistics van de UvA. Voor verdere informatie, ook wat betreft het schakelprogramma, kunt u contact opnemen met Dr. Roland Pfau r.pfau@uva.nl. De examencommissie Taalwetenschap neemt uiteindelijk het besluit over toelating tot deze minor.

Inschrijven