Justitiële dienstverlening

Context

De afgelopen jaren is de strafrechtketen enorm uitgebreid door de toegenomen aandacht voor (het voorkomen van) criminaliteit en de bestrijding ervan. Deze minor is bedoeld voor studenten die willen werken bij één van de schakels van de strafrechtketen, zoals bijvoorbeeld de reclassering, het openbaar ministerie, de politie, de rechtbank, justitiële (jeugd)inrichtingen, Halt, de Raad voor de Kinderbescherming of Slachtofferhulp Nederland. Ook voor het werken in de schuldhulpverlening of daklozenopvang biedt deze minor de vereiste kennis en vaardigheden.

Opzet

De minor kenmerkt zich onder meer door een verdieping van de kennis op het gebied van het strafrecht en sociale wetenschappen. De bedoeling is dat je een brede blik op het justitiële werkveld krijgt en kennis hebt van de sociale kaart. Je leert ook over het jeugdstrafrecht en de relevante vraagstukken uit het jeugdrecht. Tijdens het onderdeel Adolescentiepsychologie krijg je kennis en inzicht in de manier waarop de puberteit en adolescentie het gedrag en de communicatie met een cliënt in deze levensfase kan beïnvloeden.

Kennis van de achtergronden en oorzaken van criminaliteit is hierbij onmisbaar en komt bij de cursus Criminologie aan de orde. Omdat psychiatrie en strafrecht een aantal raakvlakken hebben leer je ook over forensische psychiatrie. In de minor wordt ook stilgestaan bij de rol van het slachtoffer in het strafproces en de dienstverlening aan slachtoffers. Ook leer je om te gaan met de houding en emoties van cliënten in dit werkveld in de training Werken met slachtoffers en daders.

Een ander onderdeel van de minor is de praktijkopdracht. Bij de uitvoering van de praktijkopdracht verdiep je je in een (sociaal/ juridische) onderzoeksvraag of opdracht die speelt binnen het justitiële kader en ga je het werkveld in om de praktijkopdracht uit te voeren. Het maken van een (beroeps)product is onderdeel van de praktijkopdracht.

Voor wie?

De minor is vooral interessant voor studenten Sociaal Juridische Dienstverlening maar ook als je HBO-Rechten of Integrale Veiligheidskunde studeert kun je deelnemen. Ook studenten van andere studierichtingen kunnen zich aanmelden, mits zij aan de voorwaarden voldoen. Voor alle aanmeldingen geldt in ieder geval: je moet over aantoonbare basiskennis van zowel het formele als het materiële strafrecht beschikken en ervaring hebben met gesprekstechnieken. Dat betekent dat je een cursus Strafrecht en een cursus Gespreksvoering met een voldoende moet hebben afgerond. Het schrijven van een motivatiebrief, waarin je tevens aangeeft dat je aan de voorwaarden voldoet, is een vereiste. Een motivatiebrief die als onvoldoende wordt beoordeeld, kan ertoe leiden dat de student niet tot de minor wordt toegelaten.

(NB: onder voorbehoud van aanvullende voorwaarden)​

Een eventuele uitloop van de stage in periode A verhoudt zich niet met de omvang en opzet van deze minor.

Na een inschrijving voor deze minor stuur je zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 31 maart 2018 de motivatiebrief naar fedde.kloppenburg@hu.nl.

Voor meer informatie: https://onderwijsteams.sharepoint.hu.nl/fmr/ivr/MinorJustitieleDienstverlening/SitePages/Introductiepagina.aspx

Ingangseisen

  • ​Je bent SJD, HBR of IVK student.
  • Je hebt de propedeuse gehaald.
  • Je hebt minimaal 105 EC gehaald op het moment dat de minor start.
  • Je beschikt over basiskennis van zowel het formele als het materiele strafrecht. Je hebt aantoonbaar minimaal 5 EC gehaald voor een cursus (materieel- en formeel) strafrecht.
  • Je hebt ervaring met gesprekstechnieken. Je hebt aantoonbaar minimaal 5 EC gehaald voor een cursus gespreksvoering.
  • Je schrijft een motivatiebrief waarom je zou willen deelnemen aan de minor en stuurt deze naar de minorcoördinator. Je toont hierin tevens aan dat je aan de voorwaarden voldoet. Een motivatiebrief die als onvoldoende wordt beoordeeld, kan ertoe leiden dat je niet tot de minor wordt toegelaten.