Werken in gedwongen kader

Voor wie

Wil jij later werken met mensen, jong en oud, die in aanraking zijn gekomen met justitie en daarom hulpverlening moeten accepteren en dus gedwongen zijn om met hun problemen aan de slag te gaan? Dan is de minor ‘Werken in gedwongen kader’ iets voor jou. Werken met mensen die gedwongen worden om mee te werken vraagt om een andere aanpak dan het werken met mensen die vrijwillig meewerken. Daarover leer je alles in deze minor. De minor is specifiek toegankelijk voor studenten MWD, SPH, CT, Pedagogiek en SJD. Daarnaast kan de minor ook interessant zijn voor studenten CMV, Rechten, IVK, Toegepaste Psychologie en Verpleegkunde.

Deze minor kun je ook volgen als deeltijdstudent. Vraag de minorcontactpersoon naar de mogelijkheden.

Ingangseisen

Een propedeuse en 60 EC in de hoofdfase biedt in combinatie met een motivatiebrief toegang tot de minor. Een afgeronde stage in deze of een aanverwante sector is sterk aanbevolen.

Voor deeltijdstudenten kijken we in overleg naar de mogelijkheden voor deelname.

Inhoud

De minor bereidt je voor op het werken met volwassenen, jongeren en kinderen die in aanraking zijn gekomen met (jeugd-)reclassering of jeugdbescherming of die worden opgenomen in justitiële inrichtingen, TBS-klinieken of forensische afdelingen binnen de psychiatrie.

Omdat de hulpverlening start vanuit een door de omgeving gesignaleerd probleem is de hulp die wordt geboden niet vrijblijvend. Deze vindt plaats binnen een juridisch kader en cliënten moeten deze dan ook aanvaarden en met het gesignaleerde probleem aan de slag vanwege een sanctie of de dreiging daarvan. De cliënt moet dus veelal iets, bijvoorbeeld stoppen met criminaliteit. Daar gaat het echter niet altijd om, bijvoorbeeld in situaties van verwaarlozing thuis of op straat vanwege alcohol en verslaving, psychiatrische stoornissen, problemen in de opvoeding en de gevolgen van huiselijk geweld voor kinderen. Met dergelijke vraagstukken houden professionals die in het gedwongen kader werkzaam zijn zich bezig.

Binnen het gedwongen kader is het de taak van de professional cliënten zodanig te beïnvloeden dat de kans op herhaling kleiner wordt en het perspectief op re-integratie groter. Werken in gedwongen kader vergt dan ook een speciale aanpak en verschilt van het werken in een vrijwillig kader. De positie van de professional brengt met zich mee dat hij let op veiligheid en aandacht heeft voor behandeling en re-integratie in de maatschappij. Hiervoor is binnen het gedwongen kader specifiek nodig dat professionals continu balanceren tussen positioneren, het op juiste wijze hanteren van machts-, gezags- en onmachtssituaties, controleren en beveiligen enerzijds en engageren en begeleiden anderzijds.

Leerdoelen

In deze minor werk je aan de competenties waarover een forensisch sociale professional moet beschikken. De forensisch sociale professional:

 • is vasthoudend in het nastreven van een effectieve samenwerking met een cliënt die gedwongen is een maatregel of vorm van behandeling of begeleiding te accepteren
 • is in staat risicovol gedrag te beheersen en gedragsverandering te ondersteunen
 • is in samenwerking met (netwerk-) partners sturend en richtinggevend wanneer het juridisch kader daartoe aanleiding geeft
 • legt verantwoording af aan de cliënt, de samenleving en de rechtstaat
 • komt binnen het gedwongen kader zo veel mogelijk tegemoet aan de zelfbeschikking van een cliënt
 • blijft mentaal stabiel handelen, vooral tijdens spanningsvolle situaties
 • handelt op basis van gedeelde normen, ethische standaarden en gezamenlijke professionele verantwoordelijkheid

Cursussen

Met deze thema’s gaan we in de minor binnen vijf vakken aan de slag, waarvan vier verplichte vakken en één keuzevak, namelijk:

Theorie volwassenen (incl. Recht volwassenen) Je leert hoe het forensisch werkveld eruit ziet en wat centraal staat in het begeleiden van mensen die in aanraking komen met justitie..

Theorie jeugd (incl. Recht jeugd) Je leert wat er nodig is in de begeleiding van ouders en kinderen die in aanraking komen met justitie.

Gespreksvoering volwassenen en jeugd Je krijgt inzicht in de verschillende gesprekstechnieken en gaat hiermee actief aan de slag. Zo leer je hoe je de dialoog met je cliënt kunt aangaan en hoe je kunt omgaan met bijvoorbeeld weerstand bij je cliënt.

Forensische psychopathologie Je verwerft inzicht in de psychopathologie vanuit forensisch perspectief.


Keuzevak

Seksualiteit In deze cursus leer jij situaties waarin sprake is van seksueel geweld herkennen en oog hebben voor loverboy- of prostitutieprobematiek. Ook leer je het onderwerp seksualiteit bespreekbaar te maken.

Criminologie Dit vak biedt een theoretische verdieping in de achtergronden van criminaliteit.

Conflicthantering In deze cursus oefen je met het omgaan met weerstand en conflicten waarbij het conflict geëscaleerd is tot (dreigend) fysiek geweld.

Onderzoek Ook zijn er beperkte mogelijkheden om deel te nemen aan onderzoeksprojecten binnen het lectoraat Werken in Justitieel Kader.

Toetsing

De minor kent diverse toetsvormen. Zo zijn er open vragen tentamens, maar ook groepsverslagen en een acteurstoets.

Literatuur

Theorie volwassenen en jeugd

Verplicht

 • Menger, A., Krechtig, L., & Bosker, J. (2016). Werken in gedwongen kader, methodiek voor het forensisch sociaal werk (3e herziene druk). Amsterdam: SWP. ISBN: 9789088506581.
 • Verder zal gebruik worden gemaakt van de SAVE-methode, te downloaden via http://www.samen-veilig.nl/professionals/benaderingswijze-save/ en literatuur die op de Sharepointsite wordt gepubliceerd.

Recht in gedwongen kader

Verplicht

Simons, P. (2019). Basisboek recht in de zorg- en welzijnssector 2019-2020. Den Haag: Boom Juridisch.
N.B.: Wordt begin augustus verwacht. Oudere edities zijn niet bruikbaar vanwege wijzigingen in de wetgeving.

Gespreksvoering Deel A: Context Volwassenen & Deel B: Context Jeugd

Verplicht

 • Delfos, M. F. (2017) Luister je wel naar mij? Deel 1: Gespreksvoering met kinderen tussen vier en twaalf jaar (18e druk). Amsterdam: SWP. ISBN: 9789088505102.
 • Delfos, M. F. (2017). Ik heb ook wat te vertellen! Deel 2: Communiceren met pubers en adolescenten (10e druk). Amsterdam: SWP. ISBN: 9789088507069.
 • Menger, A., Krechtig, L., & Bosker, J. (2016). Werken in gedwongen kader, methodiek voor het forensisch sociaal werk (3e herziene druk). Amsterdam: SWP. ISBN: 9789088506581.
 • Miller, W. R., & Rollnick, S. (2014). Motiverende gespreksvoering: Een methode om mensen voor te bereiden op verandering (3e editie). Gorinchem: Ekklesia. ISBN: 9789075569704.

Aanbevolen

 • Groot, K. (2002). Waar halen ze het lef vandaan? Omgaan met agressief gedrag. Zaltbommel: Thema. ISBN: 9789058711922.

Forensische psychopathologie
Verplicht

 • Blansjaar, B. A., Beukers, M. M., & Van Kordelaar, W. F. (2008). Stoornis en delict. Handboek psychiatrische en psychologische rapportage in strafzaken. Utrecht: De Tijdstroom. ISBN: 9789058981424.

Aanbevolen

 • Vandereycken, W., Hoogduin, C. A., & Emmelkamp, P. (2008). Handboek Psychopathologie: Deel 1 Basisbegrippen (4e druk). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. ISBN: 9789031353095.

Keuzevakken

Let op, schaf de boeken aan van het keuzevak waarvoor je kiest!

Criminologie

 • Van Dijk, J., Huisman, W., & Nieuwbeerta, P. (2018). Actuele Criminologie (10e editie). Den Haag: SDU. ISBN: 9789012402279.
 • Noije, van L. & K. Wittebrood (2008). Sociale veiligheid ontsleuteld. Den Haag: SCP.
  Dit rapport is gratis te downloaden via de site van het SCP: http://www.scp.nl.

Seksualiteit

 • Heemelaar, M. (2013). Seksualiteit, intimiteit en hulpverlening (4e druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. ISBN: 9789036803045.

Conflicthantering

 • Groot, K. (2002). Waar halen ze het lef vandaan? Omgaan met agressief gedrag. Zaltbommel: Thema. ISBN: 9789058711922.

Rooster

Maandag en dinsdag.

Extra kosten

Geen.