Actief Inclusief. Constructief Omgaan met Diversiteit in Werk en Maatschappij

Hoe kun je bewust en constructief omgaan met diversiteit? Welke opleiding je ook doet, als professional en burger krijg je te maken met een steeds grotere diversiteit. Wil je wegen zoeken om bewust en constructief om te gaan met diversiteit op de werkvloer en in de maatschappij? Diversiteit speelt in alle opleidingen en werkcontexten. Daarom is deze minor breed opgezet en bestemd voor derde- en vierdejaarsstudenten van alle opleidingen. Voorlopig bieden we de minor alleen aan voor voltijdstudenten in blok A en B. Bij voldoende belangstelling worden ook blok C en D een optie en denken we na over een deeltijdvariant.

Toelating

Afgeronde propedeuse.

Inhoud

Je leert professioneel om te gaan met de steeds grotere diversiteit op de werkvloer en in de maatschappij. Of je nu student accountancy, werkbouwkunde of fysiotherapie bent, alle toekomstige professionals krijgen straks in hun werk te maken met diversiteit. Die neemt in de komende jaren nog verder toe, we spreken daarom ook wel van superdiversiteit. Het is een nieuwe werkelijkheid waarin je als professional en burger je weg moet vinden. In deze minor word je daarvoor toegerust. Je leert jezelf beter kennen en je bewust te verhouden tot diversiteit en tot variabelen die diversiteit bepalen, zoals meertaligheid, taalvaardigheid, culturele, etnische en religieuze achtergrond, sociaal-economische status en gender. Je leert verhalen als ingang te benutten om constructief om te gaan met diversiteit. Diversiteit en inclusie vormen voor de HU een belangrijk thema. Er is nog veel werk te doen op dit gebied. Of zoals HU-collegevoorzitter Jan Bogerd sprak: “Diversiteit is een gegeven en voor inclusie moet je verdomd hard werken” (24 september 2020).

Leerdoelen

Je versterkt in deze minor je mogelijkheden om autonoom en in samenwerking met anderen vanuit een onderbouwde visie bij te dragen aan een inclusieve werk- en leefomgeving in de context van grotere systemen. Daartoe ontwikkel je kennis over:

 • centrale begrippen, dynamiek, dilemma’s en ontwikkelingen op het gebied van diversiteit in Nederland in historische en internationale context;
 • verschillende vormen van diversiteit en de samenhang daartussen;
 • wet en recht rond diversiteit in Nederland in historische en internationale context;
 • maatschappelijke verantwoordelijkheden, democratisch burgerschap, veiligheid, justitie en openbaar bestuur;
 • de rol van taal, beeldvorming en media op het gebied van diversiteit;
 • je eigen identiteitsontwikkeling – vanuit waarden, normen en idealen – in de context van je afkomst, gekozen vakgebied en woon- en werksituatie;
 • de gevolgen van ‘anders’ zijn en van bepalende gebeurtenissen, en de impact daarvan op de ontwikkeling.

Je ontwikkelt vaardigheden om:

 • inclusie te bevorderen: in- en aansluiten in plaats van buitensluiten;
 • diversiteit waarderend, open, nieuwsgierig en vanuit empathie tegemoet te treden;
 • diversiteit in privé-, onderwijs- en werksituatie en in de openbare ruimte te (h)erkennen en benoemen, evenals de eigen positionering en die van de ander daarin;
 • vanuit diverse perspectieven verhalen rond diversiteit te (h)erkennen en verder te vertellen;
 • met diverse argumenten en met inzicht in ethiek dialogen en confrontaties over diversiteit aan te gaan;
 • taal te herkennen die beeldvorming rond diversiteit bepaalt en machtsverhoudingen in stand houdt;
 • initiatieven te nemen om beleid op het gebied van diversiteit onderbouwd en vanuit eigenheid te initiëren of ondersteunen.

Je ontwikkelt de attitude om:

 • verantwoordelijkheid te nemen voor jezelf, de ander, vorige en volgende generaties;
 • jezelf en de ander vanuit vertrouwen, gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid te bejegenen en waar nodig te confronteren, maar ook te (h)erkennen waar dat moeilijk is;
 • de impact van eigen overtuigingen te (h)erkennen in interacties, zeker waar machtsverschillen bestaan;
 • op te komen voor veiligheid en vrijheid van jezelf en de ander;
 • ruimte te maken voor fouten en falen, ruimte voor herstel en samen leren.

Cursussen

De minor is verdeeld in zes cursussen van 5 ECTS. Per periode wordt een blok van drie cursussen (15 ECTS) aangeboden. Narratief reflecteren is een verbindende factor.

In periode A:

Diversiteit-mozaïek
In deze cursus maak je kennis met centrale begrippen rond diversiteit: superdiversiteit, intersectionaliteit, cultuur, identiteit, sociaal kapitaal. Verder doe je kennis op over wet en recht rond diversiteit, maatschappelijke verantwoordelijkheden, democratisch burgerschap, veiligheid, justitie en openbaar bestuur.

Groepsdynamica en polarisatie
Op basis van theorie over groepsdynamica en polarisatie leer je een casus analyseren. Op basis van de analyse geef je een creatieve interventie vorm. Die heeft als doel de dynamiek in de casus ten goede te keren, dat wil zeggen buitensluiten tegen te gaan of te voorkomen.

Verhalen en positionering
Je gebruikt je (eigen) verhaal als middel om, waar het gaat om diversiteit, te leren patronen te herkennen in de sociale werkelijkheid en daar invloed op uit te oefenen. Je leert je eigen verhaal te verbinden met verhalen uit heden of verleden. Bijvoorbeeld verhalen van je familie, organisatie, hobbyclub, studie en identificatiegroep, zoals de lhbti+-gemeenschap, gender en cultuur.

In periode B:

Argumenteren en ethiek
Vanuit verschillende perspectieven kijk je naar ethische vraagstukken en dilemma’s rondom diversiteit. Je eigen visie wordt hierbij kritisch onderzocht en aangescherpt. Een dialoog met jezelf en de ander helpt je om argumenten te formuleren en te wegen. Hierbij leer je je eigen visie te vertalen naar concrete keuzes over diversiteit.

Taal, beeldvorming en media
Je richt je op het in kaart brengen van taal die beeldvorming bepaalt en machtsverhoudingen in stand houdt, rond een zelfgekozen vorm van diversiteit. Dat kan bijvoorbeeld zijn sociaal-economische status, religie, gender, seksualiteit, leeftijd, cultuur/migratie, gezondheid, voeding of politiek. Je leert alternatieven te benoemen richting een inclusieve samenleving. Je gebruikt daarvoor voorbeelden uit de media, je eigen taal en taal uit je familie, werkkring, hobbyclub, buurt en dergelijke.

Diversiteitsbeleid
Je leert wat de waarde is van beleid gericht op diversiteit en inclusie vanuit verschillende perspectieven (individu, organisatie, maatschappij). Je leert inspirerende voorbeelden kennen van organisaties die diversiteit en inclusie als speerpunt hanteren en daardoor succesvol zijn. Het gaat erom dat je diversiteitsbeleid van een organisatie – een school, club, bedrijf of overheidsorgaan – onderbouwd kunt beoordelen en zelf de uitgangspunten kunt schrijven voor een diversiteitsbeleid dat de doelstellingen van de organisatie ondersteunt.

Toetsing

De toetsing is divers en afgestemd op de doelen van de specifieke cursus. Dit varieert van een kennistoets tot het uitwerken van een casus, het reflecteren op ontwikkeling in je eigen vaardigheden en het schrijven van een verslag op basis van interviews in de praktijk. Je wordt afwisselend individueel getoetst, in tweetallen en in een klein leerteam.

Literatuur

In de cursussen wordt onder meer de volgende literatuur gebruikt:

 • Rubio Repáraz, L., S. Ardjosemito-Jethoe & E. Rousseau (red.) (2020). Diversiteit in de samenleving. Concepten, voorbeelden uit de praktijk en methoden voor de diversiteitsbewuste professional. Assen, Koninklijke Van Gorcum.
 • Bouma, M. (2018). Het verhaal van je leven. Storytelling en de zoektocht naar een zinvol bestaan. Amsterdam, Balans.
 • Knegtmans, R. (2015). Diversiteit als uitdaging. De zin en onzin van divers talent. Amsterdam, Boom.

Rooster

Het gaat om een fulltime minor. Contactdagen zijn nog niet bekend.

Extra kosten

Geen.

 

Deze minor is door de Green Office HU aangemerkt als een duurzame minor. Dit betekent dat je door het volgen van deze minor kan bijdragen aan één of meerdere van de Sustainable Development Goals van de UN.

 

Switch to English English