Pabo werkplekleren

Samen Opleiden

Het opleiden van leraren voor het basisonderwijs gebeurt in een intensieve samenwerking tussen het werkveld en de opleiding. Dit is geformaliseerd in de Opleidingsschool Utrecht – Amersfoort. Een samenwerkingsverband van ongeveer 55 schoolbesturen, de HU Pabo, de Universiteit Utrecht en de Kenniscentra van de HU. Samen zorgen we er voor dat studenten zich zo optimaal mogelijk kunnen voorbereiden op het prachtige beroep van leraar primair onderwijs.

Informatieboekje voor het werkplekleren: een belangrijk document voor SO, PO, IO en student.

Informatieboekje voor het werkplekleren

Belangrijke documenten

Belangrijke documenten voor studenten

Twee keer per semester vullen de praktijkopleider en jijzelf het feedbackinstrument Scorion in. Aan het einde van het semester stuur je de instituutsopleider beide Scorionrapportage via OnStage toe. Daarna kan jouw beoordeling plaatsvinden. In onderstaande link vind je de handleiding. In het studiejaar 23-24 wordt Scorion uitgezet in week 41 en 50 (1e semester) en week 11 en 21 (2e semester). 1e fase voltijd- en ALPO-studenten vullen Scorion in het 1e semester één keer (week 50) in.

Op het overzicht praktijkactiviteiten leg je vast welke praktijkactiviteiten (lessen) je hebt uitgevoerd aan de hand van het gefaseerde lesvoorbereidingsformulier (GLVF). Dit document is onderdeel van jouw beoordeling en stuur je de instituutsopleider voor het beoordelingsgesprek via OnStage toe.

Bij een afgebroken of een onvoldoende stage ben je verplicht het praktijkcontract in te vullen. Pas daarna wordt een nieuwe stage gezocht.

Wanneer je een onderhoudsstage gaat lopen, ben je verplicht het studieplan in te vullen.

Een handig document om de school waar je stage gaat lopen in beeld te krijgen

Beoordelen

De Scorionrapportage vormt de basis waarop het beoordelingsgesprek gevoerd wordt. In het beoordelingsgesprek gaat de instituutsopleider op zoek naar voorbeelden in de praktijk die de verschillende scores in de rapportage onderbouwen. Hieronder vind je de beoordelingscriteria per fase van de opleiding zoals deze ook in Scorion staan. Verder zijn de beoordelingsformulieren opgenomen die de instituutsopleider gebruikt bij zijn beoordeling.

Om meer inzicht te krijgen in de beoordeling van studenten verwijzen wij graag naar de video en de presentatie “Beoordelen van de bekwaamheid in de praktijk, het beoordelingsgesprek’.

Criteria Formulier
Beoordelingscriteria praktijk Fase 1 Beoordelingsformulier praktijk fase 1
Beoordelingscriteria praktijk Fase 2 Beoordelingsformulier praktijk fase 2
Beoordelingscriteria praktijk Fase 3 Beoordelingsformulier praktijk fase 3
Beoordelingscriteria praktijk Fase 4 Beoordelingsformulier praktijk fase 4

Scorion

Scorion is een digitale vragenlijst die alle beoordelingscriteria, indicatoren en standaarden van elke studiefase bevat. Scorion wordt twee keer per semester ingevuld door de student en de praktijkopleider en vormt de basis voor de beoordeling van de student. De student maakt Scorion aan en zet deze uit naar de praktijkopleider. Als alles is ingevuld sluit de student de Scorion af en genereert een rapportage. Belangrijk om deze rapportage voor het beoordelingsgesprek samen (student en praktijkopleider) door te nemen.

Leren lesgeven met lesvoorbereidingsformulieren

Het goed voorbereiden van lessen door studenten is van groot belang voor het slagen van de les. We gebruiken gefaseerde lesvoorbereidingsformulieren. De schoolopleider neemt meerdere keren per studiejaar ICALT af bij de student. ICALT is een genormeerd observatie-instrument. Aan de hand van de uitkomst van de observatie bepaalt de schoolopleider welk lesvoorbereidingsformulier passend is voor de student.

Observatiemomenten ICALT in 2023-2024:

  • 18 september t/m 27 oktober 2023
  • 26 februari t/m 22 maart 2024
  • 13 mei t/m 14 juni 2024

Materialen

Meer informatie

Formulieren 

Planningen (afstuderen en zij-instroom)

Voorbeelden

Met vragen over het fasegebonden lesvoorbereidingsformulier kunt u terecht bij lerenlesgeven@hu.nl.

AVG en filmen op de stageschool

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): studenten vallen onder de AVG van de stichting van de stageschool. In de Privacyverklaring Hogeschool Utrecht (HU) wordt aangegeven hoe de HU omgaat met op de scholen verkregen informatie zodat scholen er van verzekerd kunnen zijn dat deze informatie alleen gebruikt wordt voor de studie van de student.

Voor vragen over AVG, kun je contact opnemen met Joke Gunter: joke.gunter@hu.nl.

Heb je een vraag?

De medewerkers van het Praktijkbureau zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag tussen 9.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 9.00 en 15.00 uur via 088-4814000 of via praktijkbureau@hu.nl. 

Voor inhoudelijke vragen, kun je contact opnemen met Isabel Spruijt via isabel.spruijt@hu.nl

20170309__basisonderwijs_lessituatie_47-Web formaat 1024 px