Pabo werkplekleren

Kwaliteit

Inleiding

In de afgelopen jaren heeft ‘Opleiden in de School’ zich ontwikkeld tot ‘Samen Opleiden en Professionaliseren’. Leraren worden steeds vaker opgeleid in een leeromgeving waarin sprake is van intensieve samenwerking tussen lerarenopleidingen en besturen/scholen.
Het ministerie van OCW, de PO-Raad, VO-raad, MBO-Raad, Vereniging Hogescholen en de VSNU hebben de gezamenlijke ambitie om van Samen Opleiden de norm te maken voor het opleiden van alle toekomstige leraren. In het verlengde daarvan wordt het opleiden van leraren verbonden met de verdere professionele ontwikkeling van de leraar. Het opleiden van leraren kan worden gezien in het perspectief van deze doorgaande ontwikkelingslijn. Hiervoor is het nodig dat partnerschappen van scholen/besturen en lerarenopleidingen een gezamenlijk gedragen beeld hebben van de kwaliteit van Samen Opleiden en Professionaliseren.

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Opleidingsschool Utrecht-Amersfoort 2021-2026

Nieuw Landelijk systeem van kwaliteitszorg

Om de kwaliteit van Samen Opleiden en Inductie te kunnen borgen, verantwoorden en versterken, zijn er nieuwe afspraken nodig over een kwaliteitskader en over de inrichting van kwaliteitszorg voor partnerschappen. In de zomer van 2019 is de beoordeling door de NVAO van erkende partnerschappen Samen Opleiden geschrapt als voorwaarde voor aanvullende bekostiging, zoals vastgelegd in de Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen. De NVAO kan op basis van haar wettelijke opdracht enkel kijken naar het ‘hoger-onderwijsdeel’ van Samen Opleiden, en niet naar de samenwerking in het partnerschap als geheel. Het past daarom niet bij de huidige ontwikkeling van het Samen Opleiden en Professionaliseren om vast te houden aan de beoordeling door de NVAO. Het bestuurlijk overleg, bestaande uit het ministerie van OCW, de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, VH en VSNU, heeft daarom opdracht gegeven om een landelijk kader voor kwaliteit te ontwikkelen voor het Samen Opleiden van nieuwe leraren en de inductie van startende leraren én een bijbehorende werkwijze van peer review waarin de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor kwaliteit tot uiting komt. Als eerste stap in de kwaliteitsontwikkeling van de doorgaande ontwikkeling van leraren, is gekozen voor de scope van ‘Samen Opleiden en Inductie’ en niet voor de volledige scope van ‘Samen Opleiden en Professionaliseren’. Dit vanwege het belang van inductie voor het behoud van leraren voor het onderwijs in een veld waar lerarentekorten een urgent probleem vormen, én vanwege de initiatieven van partnerschappen Samen Opleiden om de initiële opleiding af te stemmen op of soms al te verbinden met de inductiefase. Het ontwikkelde kwaliteitskader beschrijft de basiskwaliteit van Samen Opleiden en Inductie en geeft partnerschappen handvatten voor de verdere ontwikkeling hiervan. Aan de hand van het kwaliteitskader organiseren partnerschappen peer reviews. Het systeem van peer review komt voort uit het perspectief van gezamenlijke verantwoordelijkheid van schoolbesturen, scholen en opleidingen voor kwaliteitsontwikkeling van de partnerschappen. Peer review aan de hand van het kwaliteitskader stimuleert kwaliteitsontwikkeling.

Het hele kwaliteitskader lezen? Klik hier.

De kwaliteitsscan

Alle scholen van de opleidingsschool Utrecht – Amersfoort nemen in het schooljaar 2022-2023 de kwaliteitsscan af en voeren het kwaliteitsgesprek. De volledige planning vind je in onderstaand document.

Tijdspad Scan Samen Opleiden 2022-2024

De verwijzing naar de digitale versie van de scan vind je hier.

De papierenversie van de scan is terug te vinden in onderstaand document evenals het format voor het bestuursportfolio en de tabel samen opleiden waarin de verschillende rollen worden uitgewerkt.

Scan Samen Opleiden 2022

Bestuurs Portfolio format 2022-2023