Pabo werkplekleren

Opleidingsschool Samen Opleiden van academische leraren

Welkom op de pagina van de Opleidingsschool Samen Opleiden van academische leraren.  De Opleidingsschool voor academische leraren is een samenwerking tussen zeven besturen uit de regio Utrecht en ’t Gooi, de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht, Instituut voor Onderwijs en Orthopedagogiek. Doel van deze nieuwe opleidingsschool is om de academische gevormde leraar een passende plek te geven in onderwijsorganisaties.

De aanvraag voor deze Opleidingsschool Samen Opleiden van academische leraren is eind 2022 door de beoordelende instantie (DUS-I) gehonoreerd en OCW heeft dit overgenomen. Dat betekent dat de 7 deelnemende schoolbesturen samen met het Instituut voor Onderwijs en Orthopedagogiek (HU Pabo) en de Universiteit Utrecht in de komende jaren een ontwikkelslag gaan maken in het opleiden van Academische Leraren. In de aanvraag hebben wij toegelicht op welke wijze we deze toekomstige leraren willen opleiden tot adaptief expert met een research based achtergrond binnen een daarvoor ingerichte leeromgeving van de betrokken scholen. Hiermee denken we ook de onderwijskwaliteit, de zichtbaarheid en waarde van onderwijsonderzoek op scholen een impuls te kunnen geven.

De deelnemende besturen zijn: SPO Utrecht, SKOSS-KPOA, WIJS!, Alberdingk Thijm scholen, Robijn, WereldKidz, STEV, DKP-Onderwijsgroep, Verderwijs, Talent Primair, Trinamiek en KSU.

Lijst van deelnemende scholen

Jaarplanning 2024-2025

De organisatie van de Opleidingsschool voor academische leraren

De overlegstructuur van deze opleidingsschool loopt parallel met de bestaande opleidingsschool. In het voorjaar van 2023 zullen het bestuurlijk overleg en dagelijks bestuur besluiten nemen over de specifieke invulling voor de opleidingsschool voor academische leraren.

Bestuurlijk Overleg

Het besluitvormend orgaan van de Opleidingsschool is het Bestuurlijk Overleg. Hierin overleggen de bestuurders van zowel de scholen, als de opleiding en de universiteit. Dit overleg vindt twee keer per jaar plaats en wordt voorgezeten door Carla Luycx, directeur van de HU Pabo.

Samenwerkingsovereenkomst Samen Opleiden voor Academische Leraren sept 2022

Platform Lerarenopleiders

De bovenschools schoolopleiders, de regio instituutsopleiders en het programmateam overleggen in het platform lerarenopleiders. In dit tactische overleg worden onderwerpen voorbereid en uitgediept. Hier komen de ervaringen vanuit de opleiding en scholen samen en wordt de besluitvorming voorbereid. In dit overleg hebben de bovenschools schoolopleiders van de academische scholen en de betreffende programmateamleden apart overleg. Het platform vergadert vijf keer per schooljaar. De data voor 2023-2024 zijn:

Alle overleggen over Samen Opleiden vind je in onderstaand document.

 

Programmateam

de Opleidingsschool voor academische leraren wordt aangestuurd door het programmateam. Het programmateam heeft op dit moment twee leden, met één vacature voor het werkveld. De twee huidige leden zijn Astrid de Regt van HU Pabo en Zita Albon van de Universiteit Utrecht.  Het programmateam wordt secretarieel ondersteund door Linda Beijer. Het programmateam is bereikbaar op de e-mailadressen

  • Astrid de Regt – astrid.deregt@hu.nl
  • Zita Albon – z.albon@uu.nl
  • Linda Beijer – opleidingsschool@hu.nl