Pabo werkplekleren

Samen Professionaliseren

Binnen de Opleidingsschool ondersteunen we het samen opleiden door opleidingen aan te bieden voor de school- en praktijkopleiders. De opleiding voor schoolopleiders is een geaccrediteerde opleiding en gericht op de opleidingsschool Utrecht-Amersfoort en de opleidingsschool Samen Opleiden van Academische Leraren. De deelnemers ontvangen een getuigschrift met een civiel effect. Op deze website vinden jullie de modules die voor deze opleiding gebruikt kunnen worden.

Meer weten over professionaliseringsmogelijkheden bij de HU? Kijk dan op de HU.nl.

ICALT training

Het goed voorbereiden van lessen door studenten is van groot belang voor het slagen van de les. We gebruiken gefaseerde lesvoorbereidingsformulieren. De schoolopleider neemt meerdere keren per studiejaar ICALT af bij de student. ICALT is een genormeerd observatie-instrument. Aan de hand van de uitkomst van de observatie bepaalt de schoolopleider welk lesvoorbereidingsformulier passend is voor de student.

Observatiemomenten ICALT in 2023-2024:

 • 18 september t/m 27 oktober 2023
 • 26 februari t/m 22 maart 2024
 • 13 mei t/m 14 juni 2024

Scorion

Binnen de HUpabo werken we met Scorion voor de beoordeling van het werkplekleren. Gelijk na de ICALT-training leggen we ook nog kort uit wat dit is en hoe het werkt (15-20 minuten).

ICALT trainingen + Scorion

De volgende ICALT-training + Scorion is op dinsdag 24 september 2024 van 16.00-17.30 (online). Deze is zowel voor het observeren van zij-instromers als onze andere studenten geschikt.

Aanmelden via Isabel Spruijt – isabel.spruijt@hu.nl

De link naar de digitale versie van ICALT is:

https://www.formdesk.com/hogeschoolutrecht/ICALT_observatie_ITT

Schoolopleiderstraining

Inschrijving

De volgende open opleiding start in september 2024. De groep kent een diverse samenstelling vanuit verschillende besturen. De bijeenkomsten zijn van 15.00-18.00 in Utrecht. Bijeenkomsten hebben ongeveer 1-2 uur voorbereidingstijd.

Data traject 1 semester 2024-2025

 • 18 september
 • 9 oktober
 • 6 november
 • 27 november
 • 15 januari
 • 12 februari
 • 12 maart
 • 09 april

Aanmelden voor de training kan door gebruik te maken van onderstaand inschrijfformulier.

De deelnemers krijgen een bevestiging van aanmelding.

Incompany traject

Er is ook een mogelijkheid om een incompany traject aan te vragen. Eén of enkele besturen kiezen er voor om de schoolopleiders als groep op te leiden. Het traject wordt dan zoveel mogelijk op locatie, bij een bestuur, verzorgd. Voor het incompany traject kan contact opgenomen worden met Isabel Spruijt – isabel.spruijt@hu.nl.

Docenten

Het traject wordt verzorgd door twee docenten. Eén daarvan komt uit het werkveld en de andere docent komt vanuit de opleiding.

Kosten

Het traject wordt kostendekkend aangeboden.

1e staffel                 10 t/m 12 deelnemers                     1325 euro pp

2e staffel                13 t/m 16 deelnemers                      1150 euro pp.

3e staffel                17 t/m 20 deelnemers                      925 euro pp.

Uitgangspunten traject

Het traject is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

 • De beroepsstandaard van VELON, de beroepsgroep van lerarenopleiders in Nederland.
 • Het beroepsbeeld en de visie op leren en opleiden van het partnerschap.
 • De vier waarborgen uit het ‘Kwaliteitskader Samen Opleiden en Professionaliseren‘.

Structuur en opzet

Lerarenopleiders ontwikkelen zich continue, zowel in hun eigen leren, de rol die zijn hebben in relatie tot het leren van (aankomende) leraren en het leren van leerlingen. Wij onderscheiden hierin drie niveaus: basis, ervaren en excellent. Voor ieder van de genoemde typen lerarenopleiders dient uitgewerkt te worden op basis waarvan het ontwikkelingsniveau kan worden vastgesteld en welke professionalisering daarvoor nodig of gewenst is.

De professionalisering voor het basisniveau is voor alle lerarenopleiders verplicht. De scholing wordt verzorgd in een samenwerking tussen het partnerschap en het Seminarium voor Orthopedagogiek en wordt kostendekkend aangeboden. Bijeenkomsten worden daar waar het zinvol is en zoveel als mogelijk door zowel schoolopleiders als instituutsopleiders gezamenlijk bijgewoond. De scholing bestaat uit 24 uur aan bijeenkomsten en 50 uur aan verwerkingstijd. Bij afronding wordt een vormvrij portfolio gepresenteerd (in kleine groepen met feedback aan elkaar) waarna een certificaat wordt ontvangen.

Inhouden basisopleiding
Voor alle schoolopleiders en instituutsopleiders zijn de volgende inhouden in de basisopleiding belangrijk:

 • Visie Samen Opleiden en Professionaliseren
 • Inzicht in de verschillende opleidingsvarianten, opleidingsfasen en doelgroepen
 • Zicht op de verschillende rollen en de samenwerking
 • Creëren van draagvlak voor Samen Opleiden en Professionaliseren
 • ICALT als ontwikkelingsgericht instrument
 • Systematiek en inhoud van beoordelen (Scorion)
 • Verbinden van praktijk en theorie
 • Begeleidingsvaardigheden op het gebied van feedback, reflectie en zelfsturing
 • Basiselementen van communicatie –vormen van gesprek, opvangen weerstand
 • Co-teaching
 • Intervisie

Aan het einde van dit traject is de lerarenopleider in staat om binnen de eigen organisatie collega’s mee te nemen in de onderdelen die bij de verschillende rollen passen.

Praktijkopleiderstraining

Het begeleiden van studenten door de praktijkopleider is cruciaal in de ontwikkeling van studenten. Praktijkopleiders doen dit met veel enthousiasme. Om de praktijkopleiders te ondersteunen in deze complexe taak zijn er twee modules ontwikkeld. In deze modules  neemt de schoolopleider de praktijkopleiders mee in alle facetten van de begeleiding van een student. De instituutsopleider kan gevraagd worden deze module samen met de schoolopleider te geven. Door het volgen van de training ontstaat er meer eenduidigheid in de begeleiding van studenten. Praktijkopleiders krijgen handvatten voor de begeleiding en meer inzicht in het curriculum dat de student volgt. Samen komen we verder.

Module 1

In module 1 komen het beroepsbeeld, de opleidingsroutes, GLVF en ICALT, Beoordelen en Scorion en de rol van de praktijkopleider aan bod.

Informatieboek praktijkopleider basis 1

Praktijkopleiderstraining Samen Opleiden bijeenkomst 1

Module 2

In module 2 gaan praktijkopleiders in gesprek over eerste, tweede en derde orde leren, feedback geven, reflecteren, co-teaching, waar vindt de student wat en weer de rol van de praktijkopleider.

Informatieboek praktijkopleider basis 2

Praktijkopleiderstraining Samen Opleiden bijeenkomst 2

20180517_LE_2458_O&O_HUA_CreatieveTherapie-Web formaat 1024 px