Pabo werkplekleren

Samen Professionaliseren

Binnen de Opleidingsschool ondersteunen we het samen opleiden door opleidingen aan te bieden voor de school- en praktijkopleiders. De opleiding voor schoolopleiders is een geaccrediteerde opleiding. De deelnemers ontvangen een getuigschrift met een civiel effect. Op deze website vinden jullie de modules die voor deze opleiding gebruikt kunnen worden.

Meer weten over professionaliseringsmogelijkheden bij de HU? Kijk dan op de HU.nl.

ICALT training

Het goed voorbereiden van lessen door studenten is van groot belang voor het slagen van de les. We gebruiken gefaseerde lesvoorbereidingsformulieren. De schoolopleider neemt meerdere keren per studiejaar ICALT af bij de student. ICALT is een genormeerd observatie-instrument. Aan de hand van de uitkomst van de observatie bepaalt de schoolopleider welk lesvoorbereidingsformulier passend is voor de student.

Observatiemomenten ICALT in 2023-2024:

 • 18 september t/m 27 oktober 2023
 • 26 februari t/m 22 maart 2024
 • 13 mei t/m 14 juni 2024

ICALT trainingen

Om de zone van naaste ontwikkeling bij de student vast te kunnen stellen is training noodzakelijk. De volgende ICALT-training is op dinsdag 13 februari van 16.00-17.30 (online). Aanmelden via Diana Hocque – diana.hocque@hu.nl

ICALT-training 12 september 2023

Materialen

Schoolopleiderstraining

Inschrijving

De volgende open opleiding start in februari 2024. De groep kent een diverse samenstelling vanuit verschillende besturen.

Data traject 2e semester 2023-2024

Het traject is een open traject en zal verzorgd worden in vergadercentrum Domstad te Utrecht. De bijeenkomsten zijn fysiek, maar kunnen als de omstandigheden dat vragen ook online verzorgd worden. Uiterste inschrijfdatum is zondag 7 januari.

 • Woensdag 31 januari 2024, 15.00 – 18.00 uur
 • Woensdag 6 maart 2024, 15.00 – 18.00 uur
 • Woensdag 3 april 2024, 15.00 – 18.00 uur
 • Woensdag 22 mei 2024, 15.00 – 18.00 uur
 • Woensdag 12 juni 2024, 15.00 – 18.00 uur
 • Woensdag 11 september 2024, 15.00 – 18.00 uur
 • Woensdag 2 oktober 2024, 15.00 – 18.00 uur
 • Woensdag 30 oktober 2024, 15.00 – 18.00 uur

De deelnemers krijgen een bevestiging van aanmelding.

Aanmelden voor de training kan door gebruik te maken van onderstaand inschrijfformulier.

Incompany traject

Er is ook een mogelijkheid om een incompany traject aan te vragen. Eén of enkele besturen kiezen er voor om de schoolopleiders als groep op te leiden. Het traject wordt dan zoveel mogelijk op locatie, bij een bestuur, verzorgd. Voor het incompany traject kan contact opgenomen worden met Isabel Spruijt – isabel.spruijt@hu.nl.

Docenten

Het traject wordt verzorgd door twee docenten. Eén daarvan komt uit het werkveld en de andere docent komt vanuit de opleiding.

Kosten

Het traject wordt kostendekkend aangeboden.

1e staffel                 10 t/m 12 deelnemers                     1325 euro pp

2e staffel                13 t/m 16 deelnemers                      1150 euro pp.

3e staffel                17 t/m 20 deelnemers                      925 euro pp.

Uitgangspunten traject

Het traject is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

 • De beroepsstandaard van VELON, de beroepsgroep van lerarenopleiders in Nederland.
 • Het beroepsbeeld en de visie op leren en opleiden van het partnerschap.
 • De vier waarborgen uit het ‘Kwaliteitskader Samen Opleiden en Professionaliseren‘.

Structuur en opzet

Lerarenopleiders ontwikkelen zich continue, zowel in hun eigen leren, de rol die zijn hebben in relatie tot het leren van (aankomende) leraren en het leren van leerlingen. Wij onderscheiden hierin drie niveaus: basis, ervaren en excellent. Voor ieder van de genoemde typen lerarenopleiders dient uitgewerkt te worden op basis waarvan het ontwikkelingsniveau kan worden vastgesteld en welke professionalisering daarvoor nodig of gewenst is.

De professionalisering voor het basisniveau is voor alle lerarenopleiders verplicht. De scholing wordt verzorgd in een samenwerking tussen het partnerschap en het Seminarium voor Orthopedagogiek en wordt kostendekkend aangeboden. Bijeenkomsten worden daar waar het zinvol is en zoveel als mogelijk door zowel schoolopleiders als instituutsopleiders gezamenlijk bijgewoond. De scholing bestaat uit 24 uur aan bijeenkomsten en 50 uur aan verwerkingstijd. Bij afronding wordt een vormvrij portfolio gepresenteerd (in kleine groepen met feedback aan elkaar) waarna een certificaat wordt ontvangen.

Inhouden basisopleiding
Voor alle schoolopleiders en instituutsopleiders zijn de volgende inhouden in de basisopleiding belangrijk:

 • Visie Samen Opleiden en Professionaliseren
 • Inzicht in de verschillende opleidingsvarianten, opleidingsfasen en doelgroepen
 • Zicht op de verschillende rollen en de samenwerking
 • Creëren van draagvlak voor Samen Opleiden en Professionaliseren
 • ICALT als ontwikkelingsgericht instrument
 • Systematiek en inhoud van beoordelen (Scorion)
 • Verbinden van praktijk en theorie
 • Begeleidingsvaardigheden op het gebied van feedback, reflectie en zelfsturing
 • Basiselementen van communicatie –vormen van gesprek, opvangen weerstand
 • Co-teaching
 • Intervisie

Aan het einde van dit traject is de lerarenopleider in staat om binnen de eigen organisatie collega’s mee te nemen in de onderdelen die bij de verschillende rollen passen.

Praktijkopleiderstraining

Het begeleiden van studenten door de praktijkopleider is cruciaal in de ontwikkeling van studenten. Praktijkopleiders doen dit met veel enthousiasme. Om de praktijkopleiders te ondersteunen in deze complexe taak zijn er twee modules ontwikkeld. In deze modules  neemt de schoolopleider de praktijkopleiders mee in alle facetten van de begeleiding van een student. Instituutsopleiders ondersteunen de schoolopleiders in deze training. Door het volgen van de training ontstaat er meer eenduidigheid in de begeleiding van studenten. Praktijkopleiders krijgen handvatten voor de begeleiding en meer inzicht in het curriculum dat de student volgt. Samen komen we verder.

Module 1

In module 1 komen het beroepsbeeld, de opleidingsroutes, GLVF en ICALT, Beoordelen en Scorion en de rol van de praktijkopleider aan bod.

Informatieboek praktijkopleider basis 1

Praktijkopleiderstraining Samen Opleiden bijeenkomst 1

Module 2

In module 2 gaan praktijkopleiders in gesprek over eerste, tweede en derde orde leren, feedback geven, reflecteren, co-teaching, waar vindt de student wat en weer de rol van de praktijkopleider.

Informatieboek praktijkopleider basis 2

Praktijkopleiderstraining Samen Opleiden bijeenkomst 2

20180517_LE_2458_O&O_HUA_CreatieveTherapie-Web formaat 1024 px