Nieuws en verslagen

Platformnieuws maart 2018

Sociale innovatie in de praktijk; zoeken naar nieuwe antwoorden op maatschappelijke vraagstukken.
De verwachtingen over sociale innovatie als oplossing voor allerlei hedendaagse maatschappelijke vraagstukken zijn vaak hooggespannen. Maar kunnen deze verwachtingen in de praktijk worden waargemaakt? Hoe kunnen we sociale innovatie karakteriseren? Hoe werkt het en wat is de impact in de praktijk? Lees hier het verslag van de boekpresentatie en bestel het boek!

 

 Ruimte voor ontwikkeling in wijkteams

Hoe bied je als wijkteam effectief hulp en ondersteuning? De transformatie daagt uit om hierover nieuwe kennis en inzichten te ontwikkelen. Met als sleutelwoorden: integraal, eigen kracht en cliënt centraal. Kant-en-klare oplossingen bestaan niet, deze moeten in de praktijk al doende ontwikkeld worden. De zoektocht naar nieuwe werkwijzen en een andere invulling van het werk vergt ruimte en tijd. Samenwerking is belangrijker dan ooit, maar loopt niet zomaar goed van de ene op de andere dag. Waar kennis ontbreekt, grijpt het sociaal domein nog vaak terug op traditionele vormen van leren, zoals trainingen. Voor het trainen van vaardigheden, zoals motiverende gespreksvoering, volstaat dit. Het is echter ontoereikend voor de grotere opgave waar de wijkteams voor staan.

Om doeltreffend te zijn is het nodig om dat wat je doet structureel te verbinden met het effect dat je ermee wilt bereiken (Jansen e.a. 2017). Het gaat om het doen en het denken. Bij de transformatie is het essentieel om ‘waarom-vragen’ te stellen bij het handelen. Nadenken over wat werkt en waarom, helpt om nieuwe oplossingen te vinden. Denk aan vragen over de beste aanpak, maar ook aan onderliggende ethische en morele vragen die voortkomen uit specifieke casuïstiek.

Er is ruimte nodig om dit te bespreken, te overdenken en een gezamenlijk fundament te ontwikkelen. Is die ruimte aanwezig, in de agenda en in het hoofd? We zien en horen dat de werkdruk in wijkteams hoog is. Hierdoor staat de tijd om te leren en te reflecteren onder druk. Weinig ruimte in de agenda en in het hoofd is niet bevorderlijk voor ontwikkeling. En toch krijgt de transformatie alleen haar beslag door nieuwe aanpakken, nieuwe samenwerkingsconstructies en nieuwe afwegingskaders te ontwikkelen. Er zijn steeds meer goede voorbeelden te zien, maar steeds geldt weer: het lukt alleen met extra aandacht.

In deze publicatie van Movisie lees je hoe geleerd kan worden tijdens het werk, van casuïstiek en van experimenten. Zo hoeft het leren niet een extra klus te zijn. Ook vind je er concrete handvatten om bewust te leren, ofwel slim en effectief te leren van ervaringen.

Voor wie?
Deze publicatie spitst zich toe op de ruimte voor ontwikkeling en leerprocessen in de wijkteams. Deze afbakening betekent niet dat op andere niveaus niet geleerd en ontwikkeld hoeft te worden. Ook de bestuurders, beleidsmakers en managers zijn aan zet om de kwaliteit van het sociaal domein te versterken. In dit stadium van de transformatie is veel neergelegd bij de wijkteams. Zij vormen het hart van de transformatie in uitvoering. Er wordt veel van hen verwacht. Juist daarom willen we meer licht werpen op hun ruimte om te leren en zich te ontwikkelen.

Downloaden?
Download hier de pdf van Movisie


Interprofessioneel werken en innoveren in teams
Als meerdere professionals met uiteenlopende expertises in hetzelfde team samenwerken, noemen we dat interprofessioneel werken. Maar wat maakt interprofessionele teams nu succesvol en wat zijn juist belemmeringen voor interprofessionele samenwerking? Het boek Interprofessioneel werken en innoveren in teams draait om de vraag hoe interprofessionele teams zo optimaal mogelijk kunnen functioneren.

De focus in het boek ligt op vormen van dienstverlening binnen de jeugdsector, het sociaal werk, de zorg en het onderwijs, die in toenemende mate en vooral op lokaal en regionaal niveau, intensief samenwerken.

Het boek schetst een aantal theoretische invalshoeken en beschrijft op basis van recent onderzoek relevante praktijksituaties. Het behandelt thema’s als veranderdynamiek in organisaties, de definitie van interprofessioneel werken, de succesfactoren ervan op basis van onderzoek, teamontwikkeling en samenwerking in teams, en de rol van teamleiders op het terrein van kenniscreatie. Ook komen principes van transformatie-leren (leren op de werkvloer door teams gericht op innovatie) aan de orde. Op de bijbehorende website zijn verwerkingsopdrachten te vinden.

Voor wie is het boek bedoeld?
Interprofessioneel werken en innoveren in teams is zowel bedoeld voor hbo-studenten van sociale studies en opleidingen op het gebied van sociaal werk, zorg, jeugd en onderwijs als voor master-, post-hbo- en bijscholingstrajecten. Daarnaast is het interessant voor uitvoerende professionals en hun direct-leidinggevenden (teamleiders).

Bestellen?
Dit kan bij Uitgeverij Coutinho


Mooi praktijkvoorbeeld: Weer thuis in de wijk
Afgelopen jaar opende in Amersfoort een bijzondere woongemeenschap haar deuren: Wijck Wonen. 41 studio’s voor onder meer huurders die uitstromen uit Beschermd Wonen of Maatschappelijke Opvang. “De bewoners willen terug kunnen vallen op de veiligheid van de groep”. 
Lees meer over dit project.

 


Terugblik themabijeenkomst ‘Welzijn in de wijk: de rol van welzijnswerk in het veranderende sociaal domein’.
Op 9 november 2017 organiseerde het kennisplatform Utrecht Sociaal een themaconferentie waarin de visie op en uitgangspunten voor welzijnswerk centraal stonden. Centrale vraag was: “Wat kan de rol/ bijdrage van welzijn/ sociale basisinfrastructuur zijn voor de kwaliteit van samenleven in de komende jaren? “

Het doel van deze middag was het delen van informatie en het ontwikkelen van een visie die vorm krijgt vanuit het heden. Marijke Vos, voorzitter Sociaal Werk Nederland, gaf haar visie op dit thema. Erna volgden groepsgesprekken om elkaar te inspireren met goede voorbeelden, parels, die passen bij de rol van het welzijnswerk in het veranderende sociaal domein.

Via deze link komt u bij een verslag van de middag met daarbij een overzicht met mooie voorbeelden (‘parels’) uit de regio.


Terugblik 15 jaar lectoraat Participatie, Zorg en Ondersteuning
In Nederland gaat het economisch weer voor de wind. Maar hoe staat het er in sociaal opzicht voor?
Download hier de publicatie Ertoe doen. Over verbinding, inclusie en het (eigen)aardige van sociaal werk.

 

 


Terugblik Conferentie ‘Goede Buren’ 26 januari 2018
In 2016 is een ontwikkelwerkplaats Gemengd wonen gestart. Zij deed onderzoek naar speciale woonprojecten waar mensen met kwetsbaarheden (als gevolg van eerdere dak- of thuisloosheid, psychische problemen of licht verstandelijke beperkingen) bij andere burgers in eenzelfde complex of buurt wonen.

De ontwikkelwerkplaats ‘had tot doel om samen met relevante stakeholders te leren van de ervaringen binnen vijf gemengde woonprojecten in Utrecht, ten behoeve van bestaande en toekomstige soortgelijke woonvormen en toekomstig beleid rond inclusie, participatie, wijkbeleid en huisvesting van kwetsbare doelgroepen in en buiten Utrecht.

Via een participatieve aanpak werd gekeken hoe de praktijk van de woonprojecten zich ontwikkelt: kennis van bewoners, medewerkers, bestuurders en onderzoekers werd daartoe samengebracht.

Op de conferentie ‘Goede Buren’ zijn de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek gepresenteerd. Op de conferentie waren diverse sprekers die hun ervaringen en inzichten over gemengd wonen deelden. Ook waren er veel bewoners en begeleiders die op het podium en in diverse workshops vertelden over hun ervaringen. Het onderzoeksrapport van de HU over het gemengd wonen verschijnt dit voorjaar.

Bekijk het filmpje over dit thema.
Lees het artikel over de Utrechtse woonprojecten op nrc.nl.
En bekijk ook een kort filmpje over de conferentie Goede Buren.
Lees hier meer over de ontwikkelwerkplaats Gemengd Wonen


Profijt van respijt; bottleneck bij dementie en NAH?
Wanneer iemand dementie of hersenletsel krijgt verandert (ook) het leven van de mantelzorger ingrijpend. Het gebruik maken van vervangende zorg voorkomt, onder de juiste voorwaarden, dat mantelzorgers overbelast raken. Heeft de mantelzorger eenmaal een eerste stap gezet in het gebruik maken van respijtzorg dan blijken de voorzieningen in veel gemeenten onvoldoende. Het perspectief van de mantelzorger blijkt nog lang niet altijd structurele aandacht te krijgen terwijl dit het vertrekpunt zou moeten zijn voor een gevarieerd aanbod aan respijtzorgvoorzieningen.

Lees hier het artikel van Mariët Brandts met de titel Profijt van respijt; bottleneck bij dementie en NAH?


PraktijkVoorbeeldenParade
In het najaar van 2018 organiseert de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, in samenwerking met de Werkplaatsen Sociaal Domein en ZonMw voor de eerste keer de PraktijkVoorbeeldenParade Sociaal Domein. Drie regionale dagen waarin gemeenten en hun maatschappelijke partners een podium krijgen om aan elkaar te laten zien wat zij waarmaken van de transformatie in het Sociaal Domein.

Wil je als gemeente jouw mooie praktijkvoorbeeld delen? Meld je voor 15 april hiervoor aan!


kennisplatform Utrecht SociaalInventarisatie lopende en startende innovatieve projecten in de provincie Utrecht
Het kUS heeft als doel kennis te delen, van elkaar te leren en met elkaar te werken aan belangrijke vraagstukken. Om een nieuwe kennisagenda vast te stellen, inventariseren we momenteel welke lopende en startende innovatieve projecten er zijn in de provincie Utrecht. Op basis van deze inventarisatie kunnen we in het kUS-netwerk elkaar informeren, inspireren en van elkaar leren. Mogelijk kunnen projecten die op hetzelfde thema betrekking hebben met elkaar verbonden worden. Ook wordt zichtbaar rond welke vraagstukken nog te weinig gebeurt. Dit kan leiden tot nieuwe initiatieven.

Vult u ook het inventarisatieformulier in? Samen Wijzer. Voor een samenleving waar iedereen ertoe doet.


Agenda voor de komende tijd
10 april: Inspiratiebijeenkomst over lokaal samenwerken en samenspel formele en informele zorg
11 april: Informatiemarkt voor nieuwe raadsleden
12 april:  Conferentie Dignity and Emotional Labor in Care Work
14 juni: Themabijeenkomst Samenspel vrijwilligers en
professionals
20 september: Themabijeenkomst Gezond en Sociaal
30 oktober: Conferentie Geweld in gezinnen