Nieuws en verslagen

Platformnieuws november 2019

Integratie van vluchtelingen: sociaal werkers en actieve burgers in actie
De toestroom van vluchtelingen naar Europa, die ook in Utrecht merkbaar is, stelt zowel nieuwkomers als de ontvangende samenleving voor de uitdaging om een integratieproces aan te gaan. Sociaal werkers en actieve burgers (vrijwilligers en burgerinitiatieven) spelen een rol in het bevorderen van dit integratieproces. Ze krijgen te maken met de complexiteit van het integreren in een nieuwe samenleving en de sociale spanningen die dit kan oproepen. Een andere uitdaging is hun rolverschuiving, waarbij -onder de noemer participatiemaatschappij- een grotere verantwoordelijkheid aan burgers wordt toegedicht.
Kijk hier voor meer informatie.


Hoe kunnen gemeenten samen met burgers komen tot oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken,
zoals het verbeteren van de leefbaarheid van een buurt of het vinden van werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? In het Europese project CoSIE wordt geëxperimenteerd met verschillende manieren van co-creatie.

In samenwerking met de gemeenten Houten en Nieuwegein zijn pilots gestart rondom co-creatie.’Community reporting’ wordt daarbij ingezet: een narratieve methode waarbij mensen uit de doelgroep over hun ervaringen vertellen. Dit kan bijdragen aan verbeterde dienstverlening, die aansluit op behoeften van burgers.

In het proces van co-creatie kijken we ook naar de meerwaarde die digitale hulpmiddelen en open data kunnen bieden. In dat verband werken we samen met het lectoraat Digital Smart Services en HU-studenten van verschillende opleidingen.

Kijk hier voor de eerste inzichten en resultaten van de Houtense pilot.


Ex-dakloos, en nu?
is het vervolg op het boek ‘Wat ik nou toch heb meegemaakt!’
Verslag van een jaar dakloosheid dat in 2017 verscheen en waarin Wim Eickholt beschreef hoe hij in 2015 dakloos werd, in de nachtopvang terechtkwam, afkickte van zijn drankverslaving, met behulp van de ondersteuning van velen weer opkrabbelde en uiteindelijk weer een eigen woning kreeg.

Kijk hier voor het persbericht

 

 

 


‘Mijn buurt is leuk en gezellig!’
Zo heet het proefschrift waar Patricia Wijntuin de afgelopen acht jaar aan heeft gewerkt.
Over de betekenis van de buurt voor Marokkaans-Nederlandse jongeren in achterstandswijken.

Kijk hier voor het proefschrift.

 


Maatschappelijke effecten van de lokale aanpak van extremisme
Het Kenniscentrum Sociale Innovatie van Hogeschool Utrecht doet onderzoek naar de maatschappelijke effecten van de lokale aanpak van extremisme. Beschikken eerstelijnswerkers over de nodige kennis en begrip om de mate van bereidheid voor (gewelddadig) extremisme en terrorisme van een individu te beoordelen? Bekijk hier het tweede rapport uit een reeks van drie. Het stelt dat risico-inschatting nog te subjectief is, wat kan bijdragen tot stigmatisering.

 

 

 


Krachtstation Kanaleneiland verbindt door te ondernemen
In de Utrechtse wijk Kanaleneiland is een uniek en ondernemend civic center ontstaan waar oude idealen van samenlevingsopbouw een eigentijdse vorm krijgen. Radboud Engbersen en Judith Jansen schetsen hoe je ondernemerschap kunt omarmen en verbindingen tussen inwoners kunt leggen. Lees hier meer >


Trainerskracht in sociaal werk.
In dit artikel beschrijven we hoe Trainerskracht zich ontwikkelde. Door aan te sluiten bij de passie van jongeren en hun talenten, lukte het om (kwetsbare) jongeren te begeleiden naar school en (vrijwilligers)werk en meer in het algemeen een positieve invloed te hebben op hun leven. Hoewel Trainerskracht als een succesvol product van de transformatie van het sociale domein kan worden gezien – er wordt gewerkt vanuit ‘nabijheid’, ‘in het voorveld’, ‘pedagogisch’ en ‘preventief in plaats van curatief’ – blijken er ook drempels en spanningsvelden. Lees meer >


Integraal werken, wat betekent dat voor jou?
Zowel in de beroepspraktijk als in de wetenschappelijke literatuur wordt een veelvoud aan termen gebruikt om samenwerking tussen professionals te omschrijven. Eén van die termen is ‘integraal werken’. Bij het Kenniscentrum Sociale Innovatie van Hogeschool Utrecht proberen we zicht te krijgen op de betekenis van het begrip ‘integraal werken’ voor professionals in het sociaal domein. Ben jij een professional in het sociaal domein en geïnteresseerd in dit onderwerp? Zou je dan onderstaande korte vragenlijst willen invullen? Het invullen duurt ongeveer 5 minuten.
Klik op deze link voor de vragenlijst.


Innovatieve projecten in het sociaal domein
Het kUS vraagt om uw hulp bij het verzamelen van innovatieve projecten om op onze website te plaatsen. Een van de functies van het kennisplatform Utrecht Sociaal is om kennis over inspirerende initiatieven in de provincie Utrecht te delen. Momenteel zetten we hiervoor binnen onze website een databank op. Ook uw project is wellicht een inspirerend voorbeeld! Denkt u dat anderen baat kunnen hebben bij informatie over uw project? Meld uw project dan aan via deze link. Voorwaarde is dat het een initiatief betreft dat vernieuwend is en waar voldoende informatie over beschikbaar is.


Filmpje Portiekgesprekken Welzijn Baarn