Nieuws en verslagen

Platformnieuws december 2020

kUS kennisagenda: ontwikkeling van programma’s binnen de vier hoofdthema’s

De kUS partners hebben een gedragen, gemeenschappelijke kennisagenda ontwikkeld met vier brede hoofdthema’s die de inhoudelijke basis voor de werkplaatsactiviteiten vormt. Er is een doorsnijdend programma rondom corona en de coronamaatregelen toegevoegd. Binnen de hoofdthema’s werken we de komende tijd aan het opzetten en uitwerken van programma’s rondom maatschappelijke vraagstukken in de provincie. Dit gebeurt in teams waarin de verschillende perspectieven van inwoners, praktijk, beleid, opleiding en onderzoek vertegenwoordigd worden. Bekijk hier de thema’s en programma’s


Maatschappelijke impact van de coronacrisis: onderzoeksuitvoering
en -wensen in de provincie.

Sinds het voorjaar inventariseren we welk onderzoek rondom de maatschappelijke impact van de coronacrisis in de provincie wordt uitgevoerd, gewenst, of inmiddels afgerond is.

Kijk hier voor het gehele overzicht


Meedoen en erbij horen
Eindverslag van het project Meedoen en erbij horen. Het project heeft geleid tot een aantal praktisch bruikbare producten, zoals inzicht in de routes die jongeren met een verstandelijke beperking kunnen volgen als ze met instanties te maken krijgen, en wat ze hierin tegen kunnen komen. Dit maakt ook duidelijk welke knelpunten er nog opgelost moeten worden.


Psycho-educatie bij de aanpak van armoede en schulden
Veel mensen met schulden ervaren stress. Psycho-educatie heeft als doel om mensen met schulden beter in staat te stellen om, ook onder stressvolle omstandigheden, te werken aan een oplossing van hun schulden. Bekijk hier het rapport, een praatplaat en een implementatiegids voor professionals


Signaleren, bespreekbaar maken en doorbreken van verborgen armoede
Armoede zien, durven bespreken en er iets mee  doen is voor veel mensen niet vanzelfsprekend. Binnen dit project ontwikkelen we een werkwijze voor vrijwilligers en professionals voor het signaleren, bespreekbaar maken en doorbreken van processen en structuren die tot (verborgen) armoede leiden of deze bestendigen. De werkwijze moet professionals en vrijwilligers houvast bieden om van betekenis te zijn voor mensen in armoede, uitgaande van wat deze ervaringsdeskundige mensen kunnen en willen, waar mogelijk in samenspraak met hun netwerk. Beluister een podcast met inwoners, professionals en vrijwilligers die met elkaar in gesprek zijn over het onderzoek Signaleren, bespreken en doorbreken van verborgen armoede. Ze vertellen over de meerwaarde van de tweejarige samenwerking en de inzichten die zij hierin opdeden.


Afwegingskader besluitvorming Buurtteams Utrecht
Via deze site is een afwegingskader voor besluitvorming van de Buurtteams Utrecht te downloaden. Dit kader is een hulpmiddel om als individu of team tot een afgewogen besluit te komen waar het gaat om de inzet van het buurtteam in een casus: doen we in deze situatie het goede en hoe verantwoorden we dit?


Co-creatie: niet alleen in tijden van voorspoed
Onderzoekers van het CoSIE project hebben een opiniërend artikel geschreven over co-creatie ‘in tijden van corona’. In dit artikel onderstrepen zij het belang om juist ook in economisch mindere tijden als overheid burgers te laten meedenken en -praten bij het ontwikkelen van (beleid voor) publieke dienstverlening.


Durf te weten: Aanpak van huiselijk geweld: een gezamenlijke taak
In deze bundel leest u verhalen van professionals die werken aan veiligheid in de thuissituatie. Verhalen over mensen die hen zijn bij gebleven en die hun kijk op huiselijk geweld en op hun vak hebben veranderd. Het is een inkijkje in de praktijken van deze verschillende professionals.

Daarnaast een interview met de auteurs van de verhalenbundel, Angèle Verkaaik en Kim van den Berg

 

 


Handboek Steunend Relationeel Handelen
In zorg en welzijn is er een verschuiving gaande van instrumentele zorg naar relationele zorg. De relatie tussen professional en cliënt vormt de bedding voor goede zorg. Hierbij wordt persoonsgerichte zorg ingebed in de betekenis van sociale netwerken. Daarnaast is het belangrijk dat de samenleving voldoende mogelijkheden biedt om mee te tellen en mee te doen. Individuele dienstverlening richt zich ook op maatschappelijk functioneren en sociale inclusie. Dit handboek belicht al deze facetten.

 

 

Daarnaast het Praktijkboek Steunend Relationeel Handelen: Werken in verbinding
Werken in verbinding beschrijft hoe je kunt werken met de methodiek van Steunend Relationeel Handelen (SRH). SRH is ontwikkeld om professionals in de GGZ, de Maatschappelijke Opvang en de Verslavingszorg handvatten te bieden om cliënten optimaal te ondersteunen bij herstel en kwaliteit van leven. Werken met SRH houdt concreet in: de ander ondersteunen bij kwaliteit van leven, bij betekenisvolle activiteiten en in sociale rollen. Een persoonlijk-professionele samenwerkingsrelatie vormt hiervoor de basis.

 


Reflectiewijzer
Als jeugdprofessional leer je door regelmatig op je kennis en ervaringen te reflecteren. Voor die reflectie bewandel je een pad waarop je jezelf vragen kunt stellen. De antwoorden die je vindt, verrijken je inzicht en maken je een evenwichtiger handelend professional. De reflectiewijzer is in eerste instantie gemaakt voor (aankomend) professionals in het jeugddomein. Deze weergave van het reflectieproces is echter ook prima bruikbaar voor (aankomend) professionals in andere sectoren. De reflectiewijzer is gemaakt door een multidisciplinair samengesteld projectteam vanuit het Regionaal Leernetwerk Jeugd: Samen leren voor de toekomst.


Sociale basisinfrastructuur voor vitale en gezonde gemeenschappen
In dit boek staan de uitgangspunten, bouwstenen en randvoorwaarden voor een sociale basisinfrastructuur met sociale rechtvaardigheid als onderliggende waarde: het recht op en (online) toegang tot basisbehoeften.

 

 

 


Stress-sensitief werken in het sociaal domein
Dit boek beschrijft hoe chronische stress denken en gedrag ontregelt. In een theoretische inleiding wordt toegelicht hoe het komt dat mensen die in chronische stress leven vaker afspraken vergeten, niet vanzelfsprekend in actie komen en meer moeite hebben hun emoties en verlangens te reguleren. Er wordt uitgelegd hoe het komt dat chronische stress mensen lijkt te gijzelen in hun problematiek. Aan de hand van praktische casuïstiek wordt uitgewerkt wat deze inzichten betekenen voor de publieke hulp- en dienstverlening op terreinen als de re-integratie, jeugdhulp, thuisbegeleiding, schuldhulpverlening, wijkteams en het maatschappelijk werk.


Actualiteitencollege Gekker moet het niet worden!
De zorg voor mensen in psychisch kwetsbare situaties verandert snel. Waar zij vroeger in een GGZ-instelling een verblijfplaats vonden, wordt hen nu een plek midden in de samenleving geboden. Met het idee dat de buurt zich om hen bekommert. Dat hopen we en willen we. Maar gaat dat lukken? Willen mensen in kwetsbare situaties dit zelf? Zijn de wijken, buurten en dorpen wel gastvrij genoeg voor hen? En zijn sociale professionals wel competent genoeg voor deze nieuwe opdracht? Alie Weerman, lector GGZ en Samenleving bij Windesheim ging in op deze zeer urgente kwestie. Bekijk hier haar powerpoint.


Geweld in gezinnen. Persoonlijke waarden en professionele kracht: jouw kijk op daders en slachtoffers.

Welke normen en waarden beïnvloeden jou als professional en hoe ga je daarmee om? Hoe kijk je naar ‘plegers’ en ‘slachtoffers’ en welk effect heeft dat op jou als professional? Daarover ging het dit 5e lustrumcongres Geweld in gezinnen. Met Danny Tenic, manager Veilig Thuis, en Mirjam Bakker, directeur en opleider van Leren over Leven.
Kijk hier het webinar terug


Grote zorgen, grote kansen in het sociaal domein
Wilt u ook weten waarom investeren in de Sociale Basis juist nu nodig is? Hoe we dure zorgkosten kunnen reduceren? In juli jl, namen ruim 300 mensen deel aan het symposium “Grote zorgen, grote kansen in het sociaal domein”. Gemist? Kijk hier voor een korte impressie met de beste quotes. Meer zien? We hebben een samenvattende film gemaakt van het debat (mmv Hans van Ewijk, Hartger Wassink, Thijs van Mierlo en Carine Thesingh onder leiding van Eric van den Burg) van 20 minuten.


Van beschermd wonen naar beschermd thuis; wonen en meedoen in de wijk
Voor een geslaagde overgang van beschermd wonen naar beschermd thuis zijn een gastvrije wijk én goede ambulante begeleiding nodig. Dit vraagt om nauwe samenwerking tussen gemeenten, het Rijk, maatschappelijke organisaties, woningcorporaties én inwoners zelf. Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat mensen optimaal kunnen wonen en meedoen in de wijk?
Lees het verslag en kijk het webinar (mmv Rina Beers, Hans Kroon, Trista Hanssens en Joke van der Meulen) terug van de inspiratiebijeenkomst op 6 november jl.


Mooi Voorbeeld
De coronamaatregelen hebben gevolgen voor mantelzorgers in de thuissituatie. Wat doen gemeenten om mantelzorgers passend te ondersteunen? In de gemeente Leusden blijven uitvoerende organisaties, vrijwilligers en de gemeente volop in beweging.


Sterk in Onderwijs: Opleiding tot ervaringsdeskundige voor mensen met een verstandelijke beperking

Per januari 2021 start Hogeschool Utrecht (HU) in samenwerking met de Landelijke Federatie Belangenverenigingen (LFB) door en voor mensen met een verstandelijke beperking een nieuwe opleiding: de zogenaamde STERKplaats. Daar kunnen mensen met een verstandelijke beperking zich aanmelden voor een opleiding tot ervaringsdeskundige.
Ken jij iemand die de opleiding STERK wil volgen om als ervaringsdeskundige aan de slag te gaan? Kijk hier voor meer informatie


Doe mee aan Veiligheid in de zorg!

In februari 2021 starten eerstejaars studenten van de opleiding Integrale Veiligheidskunde (IVK) aan Hogeschool Utrecht (HU) met het project Veiligheid in de zorg. In dit project doen zij onderzoek naar de sociale en fysieke veiligheid bij organisaties in de zorg. Wij zoeken hiervoor nog opdrachtgevers. Wil uw organisatie meedoen aan dit initiatief? Kijk hier voor meer informatie