Nieuws en verslagen

Platformnieuws augustus 2018

Werkplaatsen Sociaal Domein gaan door

Onlangs heeft het Ministerie van VWS laten weten een vervolgsubsidie te willen geven aan de 14 werkplaatsen Sociaal Domein in Nederland. Het kUS is een van deze werkplaatsen. Tevens worden de werkplaatsen uitgenodigd in 2019 een plan te maken voor de periode 2020-2022.

De minister schrijft: “De grote meerwaarde van de werkplaatsen sociaal domein is dat zij, vanuit de lokale/regionale context, met relevante partners stappen zetten in het versterken van die lerende uitvoeringspraktijk gericht op ondersteuning bij kwetsbaarheid. Onderwijsinstellingen sluiten aan vanuit scholing en onderzoeksfunctie. Tevens om de praktijk dichter bij het leren te brengen. Werkplaatsen Sociaal Domein vervullen daarmee een broedplaatsfunctie die partijen in staat stelt met elkaar verbeteringen in praktijk en beleid te onderzoeken, daarvan te leren en in de praktijk en het onderwijs te brengen.”

Het ministerie wil de komende jaren vooral inzetten op het versterken van de samenhang in het huidige kennis-en leerlandschap. Samenhang tussen lokaal beleid en professionele uitvoering, samenhang tussen het lokale en landelijke kennis- en leerlandschap, samenhang tussen verschillende programma’s en rijksbeleid op landelijk niveau.


Gewoon opvoeden in de Wijk

Gewoon opvoeden in de Wijk is een van de deelprojecten binnen de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Utrecht (AWTJU). Het beoogt een bijdrage te leveren aan het realiseren van de transformatiedoelen, in het bijzonder aan het demedicaliseren, ontzorgen en normaliseren. Centrale vraag is: Op welke wijze kunnen de Utrechtse wijkprofessionals en Buurtteams Jeugd en Gezin in samenwerking met ouders en betrokken burgers het gewoon opvoeden in de wijk versterken? Het project richt zich op de vorming van netwerken rondom opgroeien en opvoeden en wordt uitgevoerd in Hoograven, Kanaleneiland en Leidsche Rijn. Om deze wijknetwerken tot stand te brengen, gaat in elke pilotwijk een Wijkacademie van start. Een Wijkacademie bestaat uit een kerngroep van ouders en andere bewoners die in gesprek gaan over opvoedvraagstukken en activiteiten bedenken om deze vraagstukken in de wijk aan de orde te stellen en andere bewoners daarbij te betrekken. Meer weten? >


Participatie van Jongeren met een LVB

In juni is het JOIN project van start gegaan. Het project heeft tot doel om de elementen te bepalen van een aanpak die jongeren met een licht verstandelijke beperking helpt om meer deel uit te maken van de samenleving. Het betreft dan opleiding, werk en sociale participatie in de wijk. Hierbij is de vraag van belang hoe de samenwerking tussen diverse betrokkenen (jongeren zelf, hun omgeving, gemeente, politie, jeugdhulpverlening, etc.) optimaal vormgegeven kan worden zodat er een sluitend steunsysteem ontstaat, dat bijdraagt aan positieve gezondheid en maatschappelijke participatie. Het project is een samenwerkingsverband van de gemeente Utrecht, het Kenniscentrum Sociale Innovatie, Buurtteams Sociaal en Buurtteams Jeugd Lokalis, Wij 3.0, Mekaar, Tussenvoorziening en andere organisaties die in de wijk werken.


Interessante artikelen

Pleidooi voor de creatieve professional. Door Nico de Vos, Eltje Bos en Erik Jansen
Volgens het opleidingsdocument in het hoger onderwijs is het sociaal werk een ‘talig’ beroep.

Maar dat is eenzijdig en onhoudbaar. Kunst en creativiteit kunnen professionals ‘meertalig’

maken: Professionals sociaal werk zijn ‘present’, ze maken contact mogelijk via verschillende kanalen en vangen signalen op. Kunst en creativiteit werken daarbij, ze openen die kanalen Lees hier het artikel>


Migrantendochters in het sociaal werk. Door Peter Hendriks
Zij zien hun biculturaliteit als toegevoegde waarde Lees hier het artikel

 

 

 

 


Met recht een zorg. Door Dorien Claessen, Quirine Eijkman en Mashda Lamkaddem

Op basis van één casestudy van een wijkteam in Amersfoort (zie rapport Hulp en Recht aan de keukentafel) gaat dit artikel in op de mate van juridische kennis van lokale sociale professionals over de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015). Ook komen knelpunten aanbod, die zij ervaren in de uitvoering van de juridische procedure. Als hulpverlener dienen ze de belangen van hun cliënt te behartigen. Tegelijkertijd bepalen ze als poortwachter, onder mandaat van de gemeente, wie in aanmerking komt voor een maatwerkvoorziening op basis van de Wmo 2015. Deze dubbele pet heeft onbedoelde consequenties voor geschillenbeslechting. Professionalisering is nodig om de kwaliteit van besluitvorming door sociale professionals te verbeteren en de rechtspositie van mensen met een beperking sterker te waarborgen.

https://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/henr/2018/1


Boeken/publicaties

De brede basis voor sociaal werk
De transformaties in het sociaal domein doen een ander beroep op sociale professionals dan voorheen. ‘De brede basis voor sociaal werk’ brengt in beeld waarop zij kunnen bouwen in een snel veranderende en veeleisende samenleving, en wat ze kunnen betekenen voor burgers in de knel en de kwaliteit van leven. Lees meer >

 

 


Ethiek met impact
Het lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening deed tussen september 2016 en juli 2018 onderzoek naar de ethische impact van een professionaliseringstraject Ethisch Actorschap. Recent verscheen de eindrapportage van het rapport getiteld ‘Ethiek met impact’. Hierin wordt beschreven hoe het professionaliseringstraject impact heeft op het denken, ervaren en doen van de professionals, op hun houding ten aanzien van het werk, hun omgang met collega’s en hun bejegening van cliënten/burgers. Meer informatie en het volledige rapport >


Terugblik op conferentie samenspel

Donderdagmiddag 14 juni organiseerde kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS) de themabijeenkomst ‘Op weg naar een optimaal samenspel’. Verschillende partijen kwamen samen om in te zoomen op de samenwerking tussen mensen met een ondersteuningsvraag, formele en informele ondersteuners. Lees hier het verslag >

Ook werd er een indringend filmpje getoond waarin mantelzorgers vertellen wat ze nodig hebben.
Je kunt dit filmpje hier bekijken >


Kus onderzoeksnetwerk
Onlangs kwam het Kus Onderzoeksnetwerk bij elkaar. Naast uitwisseling van onderzoeksnieuws waren er twee interessante presentaties: Proactieve ouderenzorg in de wijk (Nienke Blijenberg) en trends uit de gezondheidsmonitor (Carolien Plevier). Lees ze hier>