Keuzecursussen en Pre-masters

Interprofessionele samenwerking bij voeding & leefstijl – 2022

Ingangseisen
De keuzecursus is toegankelijk voor studenten van de Bachelor Verpleegkunde HU. Per cursus zijn er maximaal 15 plaatsen beschikbaar. Deze cursus wordt samen met studenten van de Bachelor Geneeskunde van de Universiteit Utrecht / UMC Utrecht gevolgd.

Inhoud cursus
In toenemende mate wordt de zorg voor cliënten/patiënten complexer. Hierbij vormt gezondheid en vitaliteit een belangrijk uitgangspunt, waarbij gezondheid wordt gedefinieerd als: “Het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven” (Huber, 2011). Hier wordt uitgegaan van het dagelijks functioneren, kwaliteit van leven en een holistisch mensbeeld en niet zo zeer van ziekte. Om gezondheid en vitaliteit te stimuleren, is het belangrijk dat er gezonde keuzes gemaakt kunnen worden in voeding en andere leefstijlpeilers zoals beweging, slaap en ontspanning, in een omgeving die dit ondersteunt. Preventie en vroegsignalering zijn hierbij onlosmakelijk verbonden. Immers, hoe eerder je bedreigingen voor gezondheid en vitaliteit kunt opsporen, hoe eerder je hierop actie kunt ondernemen.
Door de toenemende complexiteit, zijn steeds meer zorgprofessionals bij de zorg voor cliënten/patiënten betrokken. Deze zorg vindt vaak plaats in meerdere settingen en in transities tussen settingen, omdat cliënten/patiënten zich regelmatig bewegen in het zorgcontinuüm tussen de thuissituatie, de eerste lijn, het ziekenhuis en bijvoorbeeld de GGZ. Gezamenlijke interprofessionele besluitvoering, met cliënten/patiënten (“No conversation about me without me”) en verschillende zorgprofessionals wordt in toenemende mate belangrijker en zelfs noodzakelijk. In de gezondheidszorg en het onderwijs waar zorgprofessionals worden opgeleid is deze interprofessionele besluitvorming relatief nieuw. Het vraagt om een andere benadering en manier van denken en is tevens een interessante uitdaging. Want, hoe kan in gezamenlijkheid, met en voor elkaar een meerwaarde worden gecreëerd met het uiteindelijk doel om betere kwaliteit en continuïteit van zorg te leveren?
Als verpleegkundige heb je een belangrijke rol in zowel bevordering van gezondheid en welbevinden door het bevorderen van een gezonde leefstijl als in de samenwerking met andere disciplines. Je bent meestal het eerste aanspreekpunt voor cliënten/patiënten en hun naasten, je brengt de meeste tijd met hen door en je bent in de positie om veranderingen in de situatie van cliënten/patiënten waar te nemen. Daarnaast heb je een belangrijke rol in de coördinatie van de totale zorg die door jou en andere disciplines wordt gegeven. Rollen vanuit het CanMEDS raamwerk die hierbij van belang zijn, zijn: gezondheidsbevorderaar, communicator, samenwerkingspartner en reflectieve EBP-professional. 

Wat ga je leren?
In deze cursus leer je: 

  1. meer over voeding en andere leefstijlpeilers zoals sociaal, beweging, ontspanning, zingeving en slaap zoals gebaseerd op Het Leefstijlroer (Vereniging Arts en Leefstijl).
  2. hoe je als verpleegkundige interdisciplinair samenwerkt bij voeding en bovengenoemde leefstijlpeilers met andere disciplines zoals artsen. 

Hierbij gaan we interactief werken aan het principe van ‘boundary crossing’ waarbij wordt uitgegaan van expansief leren en samenwerken binnen de eigen professie en binnen een team bestaande uit meerdere disciplines in de bredere context van verschillende settingen (Bakker, 2014; de Waal, 2018). De settingen waar we ons tijdens deze cursus op focussen zijn: 1) de wijk, 2) de preventieve gezondheidszorg (GGD), 3) de eerste lijn, 4) het ziekenhuis, 5) de GGZ en 6) de transities tussen deze settingen.
Belangrijke onderwerpen die tijdens de cursus, zowel in de theoretische onderwijssetting als praktijksetting aan bod zullen komen zijn o.a.: diverse onderwerpen binnen voeding en bovengenoemde leefstijlpeilers, team en teamleren, transformatieleren, communicatie (inclusief gesprekstechnieken zowel met cliënten/patiënten als met andere zorgprofessionals), interprofessionele zorgplannen opstellen, ethiek en intervisie. 

Lesdagen en lestijden en verdere organisatie
De keuzecursus wordt aangeboden in blok D. Er is 1 lesdag per week, waarbij de lesdag face-to-face op dinsdag of donderdag worden aangeboden. Er worden verschillende vormen van onderwijs aangeboden, zoals hoorcolleges, werkcolleges, vaardigheidsonderwijs en intervisie. Dit onderwijs is grotendeels interactief in zowel de theoretische onderwijssetting als praktijksetting en wordt verzorgd door verschillende (gast)docenten van de HU en het UMC Utrecht waarbij onderwerpen verder worden uitgediept.
De studielast voor de keuzecursus is, berekend op full time onderwijs: 15 EC = 15 x 28 = 420 uur in 10 weken. Hiervan bestaat een deel uit contacturen en de rest is zelfstudietijd en leren in een leerteam. Studenten vormen samen met tweedejaars bachelor studenten Geneeskunde een leerteam, waarbij ze gezamenlijk studeren, studieopdrachten maken, intervisie uitvoeren en toetsing voorbereiden en uitvoeren. Via de leeromgeving op CANVAS wordt het studiemateriaal aangeboden. 

Toetsing

  • Toets 1: Leefstijladvies (gezamenlijke opdracht met medestudenten Verpleegkunde, het advies wordt individueel geschreven); 
  • Toets 2: Interprofessioneel beroepsproduct schrijven (gezamenlijke opdracht met het leerteam, het product wordt individueel geschreven). 

Voor het toekennen van 15EC dienen beide toetsen behaald te zijn. Daarnaast zijn er nog een aantal voorwaardelijke opdrachten zoals b.v. het schrijven van een self-assessment en peer-assessment en het houden van een presentatie.  

Kosten en studiemateriaal
Boeken, artikelen en ander studiemateriaal zijn online of via de bibliotheek van de HU verkrijgbaar. 

Procedure
Na de sluiting voor de inschrijving word je geïnformeerd of je kunt deelnemen aan de cursus. In overleg en op verzoek kun je bij te veel inschrijvingen op een wachtlijst worden geplaatst. Bij de start van de keuzecursus ontvang je verdere informatie van de cursuscoördinator, krijg je toegang tot het cursusmateriaal op de CANVAS-site en vorm je samen met medestudenten leerteams.
Het onderwijs vind in principe face-to-face plaats. Omwille van mogelijke COVID-19 maatregelen zullen aanpassingen plaatsvinden en zal (een deel van) het onderwijs plaatsvinden via MS Teams.  

​Inschrijving via Osiris!
Osiris-code​ GKO-IPVL-2022
Start​ Blok D (periode april – juni 2023)
Contactpersonen Debbie ten Cate en Heleen Scholten
E-mail​ debbie.tencate@hu.nl, heleen.scholten@hu.nl
Verantwoordelijk​ Instituut voor Verpleegkundige Studies​