Keuzecursussen en Pre-masters

Interprofessionele samenwerking bij voeding & leefstijl – 2024/2025

 

“Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven” (Huber, 2011)

Inhoud
In deze keuzecursus staan twee aspecten centraal die we als bachelor Verpleegkunde aan Hogeschool Utrecht belangrijk vinden, namelijk interprofessioneel samenwerken en voeding & leefstijl. De thema’s preventie, voeding en leefstijl krijgen een steeds belangrijkere rol in de gezondheidszorg.
Als verpleegkundige heb je binnen deze thema’s o.a. een rol in de signalering, voorlichting, advisering en behandeling van individuen en het, zo nodig, doorverwijzen naar andere zorgprofessionals, zoals diëtisten en fysiotherapeuten (World Health Organization, 2012). Hiervoor is het belangrijk dat je enerzijds kennis hebt over voeding en leefstijl en anderzijds dat je vaardigheden ontwikkelt om een individu hierover te kunnen voorlichten en adviseren. Ook is het van belang dat je inzicht krijgt in de invloed van de huidige samenleving op voeding- en leefstijlkeuzes die een individu maakt. Het beschikken over competenties om binnen deze thematiek beroepsoverstijgend (interprofessioneel) te kunnen samenwerken, waarbij de zorgvrager centraal staat, is belangrijk om goede zorg te leveren (Grey M, Connolly CA, 2008).
Deze nieuwe keuzecursus beoogt de ontwikkeling van interprofessionele competenties door tijdens de cursus samen met 2e jaars studenten bachelor Geneeskunde van het UMC Utrecht ‘met, van en over elkaar te leren’ en samen kennis en inzicht te verwerven over de thema’s preventie, voeding en leefstijl (Arts en Leefstijl, 2022)
Deze interprofessionele samenwerking vraagt om een andere benadering en manier van denken. Hoe kun je in professionele gezamenlijkheid, een betere kwaliteit en continuïteit van zorg leveren?

Doelstelling
Na het volgen van deze keuzecursus ben je als student in staat om:

 • Interprofessioneel samen te werken.
 • Alert te zijn op preventie en vroegsignalering op het gebied van positieve gezondheid en weten welke vervolgacties zo mogelijk genomen moeten worden.
 • Hulpvragers te begeleiden in het maken van gezonde keuzes m.b.t. voeding en andere leefstijlpijlers.
 • Om te gaan met eventuele weerstand en/of andere factoren van jezelf, zorgvrager en/of (zorg)professionals

Leeruitkomsten

 1. Je werkt in jouw leerteam interprofessioneel een casus uit op het gebied van voeding en leefstijl, waarbij het leefstijlroer en de positieve gezondheid worden toegepast. Je presenteert de uitwerking van de casus.
 2. Je brengt de verschillende rollen en verantwoordelijkheden van het interprofessionele team, betrokken bij een casus, in kaart op het gebied van voeding en leefstijl. Je presenteert dit bij de uitwerking van de casus.
 3. Je beschrijft jouw toekomstvisie op een vraagstuk op het gebied van voeding en leefstijl. Je beschrijft vanuit verschillende perspectieven welke ontwikkelingen in het heden nodig zijn om deze toekomstvisie (helemaal of deels) te realiseren én wat de rol van interprofessioneel samenwerken hierbij is. Je verwerkt dit in een essay.
 4. Je reflecteert op de samenwerking en communicatie binnen jouw leerteam. Je geeft aan hoe je deze inzichten wil toepassen op jouw interprofessionele samenwerking in de toekomst. Je verwoordt dit in een reflectieverslag.
 5. Je maakt een onderbouwd en praktisch individueel leefstijladvies op basis van een inventarisatie en analyse van het voedingspatroon en de leefstijl van een cliënt. Hierbij maak je gebruik van de principes van gezamenlijke besluitvorming, het leefstijlroer en de positieve gezondheid. Je begeleidt de cliënt bij de uitvoering van dit leefstijladvies. Je verwoordt het leefstijladvies in een verslag.

Toetsing
De leeruitkomsten worden getoetst door middel van:

 • Toets 1: een portfolio bestaande uit drie onderdelen;
  A) Presentatie casusuitwerking (groepsopdracht)
  B) Reflectie op interprofessioneel samenwerken (individueel verslag)
  C) Essay over visie op interprofessioneel samenwerken bij voeding en leefstijl (individueel of in interprofessioneel groepsverband)
 • Toets 2: Een leefstijladvies met verslaglegging over de uitvoering van een leefstijladvies bij een individu (individueel)

Beoordeling
Om de keuzecursus succesvol af te ronden dienen zowel het leefstijladvies als de onderdelen van het portfolio met minimaal een 5,5 beoordeeld te zijn. Bij het portfolio zijn een aantal onderdelen die voorwaardelijk zijn. Het portfolio bestaat uit: een presentatie, reflectieverslag en essay. De voorwaardelijke onderdelen bestaan uit: aanwezigheidsverplichting van 80%, opdracht sociale kaart (in groepsverband) beoordeeld met een voldaan en opdracht interview (in groepsverband) beoordeeld met een voldaan.

Programma en werkvormen
De cursus duurt 10 weken, wordt op dinsdag gegeven en omvat 15 EC (-> 15 x 28= 420 uur).

Er worden verschillende vormen van onderwijs aangeboden, zoals hoorcolleges, werkcolleges, communicatievaardigheidsonderwijs en intervisie. Dit onderwijs is grotendeels interactief in zowel de theoretische onderwijssetting als praktijksetting en worden verzorgd door verschillende (gast)docenten van de HU, het UMC Utrecht en de beroepspraktijk waarbij onderwerpen verder worden uitgediept.

Naast de face-to-face lesdag bestaan de resterende uren uit zelfstudie- en leerteamtijd. Het leerteam is zowel begeleid (op dinsdag) als onbegeleid. Het onbegeleide leerteam vindt in onderling overleg plaats.

Groepsgrootte
Minimaal 20, maximaal 30 studenten (waarvan de helft geneeskunde- en de helft verpleegkunde studenten).

Literatuur
Tekstboeken, artikelen en digitale materialen. Uitleg over de cursus wordt op Canvas beschikbaar gesteld.

Verplichte literatuur
Wordt nog bekend gemaakt.

​Inschrijving via Osiris!
Osiris-code​ GKO-IP-LEEFST-24
Start​ Blok D, lesdag op dinsdag
Contactpersonen Martine Meester
E-mail​ martine.meester@hu.nl
Verantwoordelijk​ Instituut voor Verpleegkundige Studies​